مبنای حاکم بر مسئولیت‌های قراردادی در حقوق آمریکا ومطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22091/csiw.2022.7682.2206

چکیده

چکیده

قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش‌ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین می‌نماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، رژیم مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهه‌های اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبه‌های مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاه‌های جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نموده‌اند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است.‌ با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیان‌دیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می‌گرفت، می‌توان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The basis of Contractual liability in America’s law and comparative study whit jurisprudence and Iran’s law

نویسندگان [English]

  • faeze vahed 1
  • mojtaba zahedian 2
  • ahmad taji 2
1 A PHD student in Private Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (fa.vahed@gmail.com)
2 Assistant professor at Department of Private Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Contracts and laws of contracts are among the important sections of a legal system, in which a major challenge is to determine the performance bond of the breach of contract. Hence, based on the predetermined goals, each legal system sets certain rules for the breach of contractual obligations and the performance bond.

In the law of the United States, a strict liability system governs the laws of contracts with the purpose of compensating and preserving contracts. Nevertheless, emphasizing different aspects of the effect of this liability, researchers have developed new perspectives on the fault-based enforcement of liability in recent decades.

In accordance with the Islamic jurisprudence, the law of Iran limits the claim for contractual loss only to the affirmation of parties, customs, or laws due to the contrasting opinions of Islamic jurists about the loss caused by the breach of contract. According to the laws of civil liability aim to fully compensate victims for their loss and put them in a position where they would have been if the contract had been executed, We can justified this kind of compensation based of attribute the damages to offending obligator.This subject is discussed in this article through a descriptive, analytical, and comparative methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract
  • contractual liability
  • strict liability
  • fault
  • attribute
CAPTCHA Image