مجازات زانی در قتل عمدی مولود نامشروع؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و عامه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22091/csiw.2022.8540.2318

چکیده

یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی‌شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سؤال مطرح می‌شود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست.

نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانسته‌اند ولی به نظر می‌رسد امکان بهره‌مندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد. زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمی‌توان زانی را که عرفاً پدر محسوب می‌شود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Punishment of the adulterer in the murder of his illegitimate child; Comparative study in Imami and Sunni jurisprudence

نویسندگان [English]

  • MohammadAmin Maleki 1
  • MohammadHadi Tavakolpour 2
1 Assistant Prof. of Islamic Law, Department of Islamic Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Criminal Law&Criminology/ faculty of law/ University of Judicial Sciences and Administrative Services/ Tehran/Iran
چکیده [English]

One of the conditions for Qesas according to well-known Imami jurists and the majority of Sunni juristsis the absence of a father-son relationship between the killer and the victim. This means that if a father commits the murder of his child, he will not be Qesas against. However, if the child born is the result of an illegitimate relationship between a Muslim man and a Muslim woman, the Shariah relationship between that father and his child is ruled out. Due to the lack of this Sharia assignment, if the adulterer intentionally kills the child, the question arises as to what the lawgiver's ruling is regarding his punishment. the result of the present research, which was carried out by a descriptive and analytical method and based on the analysis of Sharia evidence and the opinions of jurists, indicates that although Well-known Imami jurists and majority of Sunni juristsis have considered the non-execution of the Qesas of the father as dependent on the existence of a religious relationship between him and the child, but it seems that the adulterer can also benefit from this privilege. Because this privilege has been assigned to the title of the father and this title also does not have Sharia truth. And as long as the holy lawgiver has not considered a ruling dependent on the existence of a religious relationship between a father and a child, the adulterer, who becomes a father according to custom, cannot be excluded from this privilege.

کلیدواژه‌ها [English]

  • murder
  • adultery
  • Qesas
  • natural child
  • illegitimate child
CAPTCHA Image