نسبت‌سنجی درون‌مایه "حق بر خطا بودن" در اندیشه حقوقی اندیشمندان تشیّع و غرب

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

2 دانشگاه تهران ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی

10.22091/csiw.2022.6609.2014

چکیده

بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله‌ی قانون جدا می‌داند و برای افراد، حق‌های قانونی غیراخلاقی را مجاز می-شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می‌گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون‌گذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده‌اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می‌دانند.

اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می‌داند و انسان‌ را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می‌دانند. آنان فرهنگ‌سازی در جهت هدایت را، وظیفه حاکمیت تلقی می‌نماید و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می‌تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقة الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد.

پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش‌برداری جمع‌آوری شده‌اند، انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the essence “the right to be wrong” In the legal thought of Shiite and Western thinkers

نویسندگان [English]

  • Hamed Nikoonahad 1
  • mahdi zare 2
1 Department of Public Law, Qom University
2 student in Tehranuni, department law
چکیده [English]

Many Western thinkers basically separate ethics from the category of law and For man, immoral legal rights are allowed. Thus the "right to be wrong" is formed in modern human rights. Today, the basic principles of this right, such as the separation of law from ethics, non-interference of the government in standardization, acceptance of the right to civil disobedience are considered as principles of legislation. However, some other Western legal thinkers have undermined the certainty of these principles and consider the acceptance of the principles of this right to lead to the unrestrained rights. Islamic thinkers, unlike Western thinkers, believe that the source of right belongs exclusively to God. Man is required to follow the divine commands to achieve eternal happiness. They consider it the duty of the government to create a culture for guidance. They believe that it is only the divine law that is comprehensive of morality and law and can lead man to salvation. Moreover, the possibility of disobeying Islamic law is absolutely not possible, Unless civil disobedience is done in accordance with moral principles and outside the scope of obligations.

The research was conducted by the method of collecting library information and by using the method of descriptive research and the method of text content analysis, within the framework of legal knowledge and with the information collected through phishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to be wrong، Islamic law، Western law، legitimacy، To be right
CAPTCHA Image