تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی

2 عضو هیأت علمی/ دانشگاه اصفهان

10.22091/csiw.2022.6303.1963

چکیده

تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. در بند 2-2-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهد غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده 239 قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این ، ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهد قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می‌دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره‌ی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی- تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم‌له، با گرایش‌های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of civil sanction of personal obligation in Iranian Law, fiqh and principles of international commercial contracts

نویسندگان [English]

  • ahad taheri 1
  • Alireza Fasihizadeh 2
1 judge
2 University of Isfahan
چکیده [English]

According to the principles accepted in the principles of international commercial contracts and most of the legal systems and shia jurisprudence, the convict can terminate the contract based on the failure of the convict to act in accordance with the obligation to the person. In Iranian law, according to Article 239 of the Civil Code, if the conditional coercion against the conditional act is not possible and the conditional act is not among the actions that another can perform on his behalf, the other party will have the right to terminate the transaction, but according to Article 729 of the Code of Judicial Code. Civil 1939 If the obligation is dependent on the person, the same contractual obligation must be implemented, but this law was abrogated in the following laws. A contractor is bound by personal obligations. In this study, we have studied this issue with a comparative approach and a descriptive-analytical method, which according to the current regulations of Iran, what is the guarantee of fulfillment of vertical obligations to a person? Granting the right to terminate and eliminate the guarantee of implementation of the note of Article 47 of the Law on Execution of Civil Judgments is consistent with the new legal tendencies and jurisprudential regulations and the customary purpose of fulfilling obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obligation
  • personal contracts
  • termination
  • specific performance
  • principles of international commercial contracts
CAPTCHA Image