دعاوی نفع عمومی ظرفیتی در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تطبیقی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، تهران

10.22091/csiw.2022.8223.2280

چکیده

منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمان های مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم ، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بی سوادی یا غفلت، قادر به اجرای حقوق خود نیستند، ایفا مینماید. مطابق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و بموجب بند 2 این اصل وظیفه ی احیای حقوق عامه که خود موجب احیای عدالت در جامعه می گردد، به این قوه واگذار شده است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷، مبتنی بر اصل 156قانون اساسی، دادستان را یکی از متولیان احیای حقوق عامه قرار داده است . اما حجم گسترده از وظایف در بعد نظارتی وقضایی دادستان، مانع تحقق مطلوب رسالت احیای حقوق عامه می شود. از این رو لازم است دعوای منفعت عمومی از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت، مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، با بررسی در قوانین و مقررات ایران و نگاهی به نظام های حقوقی دیگر تبیین شده است در نظام حقوقی ایران، این ظرفیت مورد پذیرش قرار نگرفته است و هر فرد تنها با داشتن نفع شخصی مستقیم از حق دادخواهی برخورداراست..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Public interest litigation A capacity to restore public rights; A comparative case study

نویسندگان [English]

  • Fateme Ashabi 1
  • kheirollah parvin 2
1 University of Tehran, Tehran, Iran
2 public law in law faculty of Tehran university
چکیده [English]

Public interest includes things that are beneficial for the mass of people. Public interest litigation with a broad understanding of the rule of the right to file a lawsuit and allowing individuals or non-governmental organizations to file lawsuits on behalf of the people, plays an important role in access to justice and prosecution to prove or enforce the rights of the people who are deprived for various reasons such as poverty. , disability, illiteracy or neglect, they are not able to exercise their rights. According to Article 156 of the Constitution, the judiciary is responsible for realizing justice, and according to paragraph 2 of this article, the task of restoring public rights, which itself causes the restoration of justice in the society, has been assigned to this branch. The guidelines for the supervision and follow-up of public rights approved on 3/11/2017, However, the wide range of tasks in the supervisory and judicial aspect of the prosecutor prevents the desired realization of the mission of restoring public rights. Therefore, it is necessary to identify the public interest litigation by the legislator or in the judicial procedure in order to achieve the desired realization of justice. In this research, using a descriptive-analytical method, by examining Iran's laws and regulations and looking at other legal systems, it has been explained that in Iran's legal system, this capacity has not been accepted, and each person has the right to sue only by having a direct personal interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restoration of public rights
  • public interest litigation
  • prosecutor
  • personal interest
  • public interest
CAPTCHA Image