مقایسه خودکنترلی از منظر هیرشی و فیض کاشانی با تاکید بر محجّه البیضا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

10.22091/csiw.2021.7141.2119

چکیده

توان مقاومت در برابر کشش‏ها و جاذبه‌های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهندۀ نرخ جرم در نظریۀ عمومی جرم معرفی شده است. نسخۀ اسلامیِ اندیشۀ مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علی‏رغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخۀ فیض کاشانی بر اساس اعتقاد به وجود مراقبی همیشگی و همه‏جایی پی‏ریزی شده که کارآیی آن نسبت به مکانیزم هیرشی که بر جامعه‏پذیر کردن آحاد جامعه تمرکز کرده از قلمرو مکانی و بازۀ زمانی گسترده‏تری برخوردار است. واگرایی دو دیدگاه در این خلاصه نشده و نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‏ای صورت گرفته حاکی از آن است که دیدگاه فیض کاشانی بر تطهیر فضای ذهن از تخیل جرائم‏ و کجروی‏های خیالی و تعمیم تأثیر خودکنترلی در کجروی با حالت وحدت بزه‏کار و بزه‏دیده تأکید دارد. این رویکرد به طیف سنّی خاص جهت پذیرش خودکنترلی اعتقاد نداشته و با ارائۀ راهکارهای جامعه‏پذیرکنندۀ متعدد دیگری از قبیل صلۀ رحم و دستورالعمل‌های مهارت‏آفرین و مسلط‏کنندۀ فرد بر قوای محرکۀ داخلی، نسخه‏ای جامع‏تر و کامل‏‏تر از خودکنترلی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of self-control from the perspective of Hirschi and Feyz Kashani with emphasis on Mahajjatol-Bayda

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hajidehabadi 1
  • mojtaba yasini nasab 2
1 Associate Professor, the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.
2 Ph.D. Student, the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom
چکیده [English]

The ability to resist the inducements and attractions of crime has been introduced by the term “self-control” as a factor in changing the rate of crime in general crime theory. The Islamic version of the mentioned idea has been mentioned with expressions such as piety, meditation and virtue in the Mahajjatol-Bayda (bright way) book. Despite this similarity, self-control in Feyz Kashani's version, which is based on the belief in the existence of a constant and ubiquitous guardian, is superior to the Hirschi mechanism, which focuses on the socialization of members of society and is also more spatial and has more time interval. The divergence of these two perspectives, does not end here, and the results of this study, which has been done by analytical-descriptive method using library resources, indicate that Feyz Kashani's view, in addition to generalizing the effect of self-control to criminal fantasies and the offender’s pantheism crimes and the victim and not believing in the fact that self-control is learned at a certain age, provides a more comprehensive and complete version of self-control by providing a number of other socially acceptable solutions, such as blood ties and the skillful and masterful instructions which enables an individual to have control over his internal stimuli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piety
  • Self-Control
  • Feyz Kashani
  • Mahajjatol-Bayda
  • Hirschi
CAPTCHA Image