قاعده احتیاط، و رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی

10.22091/csiw.2022.8133.2266

چکیده

ترجیح پیشگیری بر درمان، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. احتیاط گونه ای مهم از پیشگیری است. به ویژه در ده های اخیر، بر «رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی» بیشتر تأکید می گردد. اما، مراد از این عنوان چیست؟ در این رویکرد، احتیاط چه نقشی در مسئولیت مدنی ایفا می کند؛ و به طور مشخص نقش کدام یک از مولفه های مسئولیت مدنی را بر عهده می گیرد؟ باوجود توصیه ها و تأکیدهای فراوانی که بر رویکرد احتیاط آمیز می شود، کمتر به چیستی و چگونگی آن پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است؛ که با روش توصیفی و تحلیلی به انجام خواهد رسید. در حالی که قاعده احتیاط به عنوان یک تکلیف اخلاقی و حقوقی، در برخورد با موضوعات و به ویژه در رفتارهای اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخودار است، ولی این جنبة آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. از این رو، در این تحقیق به مقدار ضرورت به شناسایی آن نیز پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش از میان نقش های پیشنهاد شده و قابل تصور، احتیاط به مثابه هدف مسئولیت مدنی، نقشی است که منطقاً می توان در حوزه مسئولیت مدنی برای آن قائل شد. نویسنده نتوانسته است، برای نقش های پیشنهادی دیگر احتیاط در این زمینه، تبیین و توجیه معقولی پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Precautionary Principle, and the Precautionary Approach in Civil Liability

نویسنده [English]

  • Ahmad Deylami
Associate professor of department of private and Islamic law, faculty of law, The University of Qom, Qom, I.R.Iran
چکیده [English]

Preference for prevention over treatment is obvious and does not need to be argued. Precaution is an important type of prevention. Particularly in recent decades, the “the Precautionary Approach in Civil Liability" has been increasingly emphasized. But what is the meaning of this title? In this approach, what role plays Precaution plays in civil liability; and specifically, which of the elements of civil liability does it play? Despite the many recommendations and emphases that lead to a Precautionary approach, less attention has been paid to what and how it is done. The main purpose of this article is to answer this fundamental question; which will be done by descriptive and analytical methods. While the precautionary rule, as a moral and legal duty, is of great importance in dealing with issues, especially in social behavior, this aspect has been less researched. Therefore, in this study, its necessity has been identified. According to the findings of this study, among the proposed and conceivable roles, Precaution as a goal of civil liability is a role that can logically be considered in the field of civil liability. The author has not been able to find a reasonable explanation and justification for other proposed roles in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aim of Civil Liability
  • Precautionary Approach
  • Precautionary Principle
  • Preemption
  • Prevention
CAPTCHA Image