بهره گیری از تامین اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار در دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و اسلام

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه حقوق، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22091/csiw.2022.7594.2189

چکیده

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث، عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.

تازه های تحقیق

در این تحقیق مشاهده شد که مولفه های حقوق بشری به عنوان بخشی از آرمان های توسعه پایدار محسوب می شوند. اسناد مرتبط با توسعه پایدار هر چند به اهداف و آرمان ها توجه دارند، سازوکارهای دستیابی به این اهداف را مشخص نمی سازند. هر چند رویکرد این نهادها بر توجه به بخش خصوصی است، اما باید توجه داشت که تفاوت میان مولفه های حقوق بشری توسعه پایدار با تعهدات حقوق بشری به این معنا نیست که سیاست های توسعه ای کشورها می تواند بدون اعتنا به تعهدات حقوق بشری دولت ها نگاشه شود. در این میان بهره گیری از ابزارهای کمکی و توانمندسازی همچون تامین اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اسناد مرتبط با توسعه پایدار هیچ گونه تصریحی بر این امر ندارند که از این نهاد باید به عنوان بخشی از منابع دستیابی به توسعه بهره گرفته شود. با این وجود رویه نهادهای حقوق بشری همچون کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد تفاوت در ماهیت آرمان های توسعه پایدار و حقوق بشر به معنای چشم پوشی از تعهدات دولت ها به حق تامین اجتماعی نیست. همچنین براساس آموزه های اسلامی و مطالب تاکید شده در قرآن و احادیث، دین همان‌گونه که براى حیات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زیست اجتماعى، راه‌هاى تعاون و همکارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راه‌هاى مقبول در نزد عقلا و نیز برخى راهبردهاى تأسیسى براى رفع نیازهاى مادى و روحى افراد جامعه نیز برنامه دارد، تامین اجتماعى حقى است همگانى که از سوى جامعه و حکومت به رسمیت شناخته شده و به وسیله راهبردهاى سلبى و ایجابى براى حمایت از همه افراد جامعه به منظور تأمین نیازهاى عالى و غیرعالى حیات طیبه بخصوص به هنگام بحران تعبیه شده و آن را شناسایی نموده است. این در حالی است که کمیته و فراتر از آن میثاق، ظرفیتی برای تامین اجتماعی در نظر نگرفته اند و کمیته نیز همانند آموزه های اسلامی بایستی به موضوع تامین اجتماعی به عنوان یکی از ابزار های موثر در رشد و توسعه فردی توجه نماید.

رویه کمیته نشان می دهد حق بر تامین اجتماعی چه به عنوان یک حق مستقل و چه به عنوان ابزاری برای دستیابی به حقوق بشر باید در نظر گرفته شود. در مواردی که هم راستایی میان حقوق بشر و آرمان های توسعه پایدار وجود دارد ، تامین اجتماعی به عنوان بخشی از سیاست های توسعه ای باید لحاظ شود. این امر نه تنها مربوط به موارد مشترک می شود، بلکه در رابطه با مولفه های فاقد مابه ازاء در معاهدات حقوق بشری نیز صادق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Security to Achieve Sustainable Development in the Views of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and of Islam

نویسندگان [English]

 • mohammad saleh chitgaran 1
 • ali faghih habibi 2
 • hosein rezaie 3
1 1 PhD candidate in Public Law, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Achieving sustainable development requires the utilization of a variety of financial, human, technical and scientific resources. In this vein, social security can be utilized as a means of resource procurement. It is not, however, explicitly mentioned in any of the documents on sustainable development. Recruiting a descriptive, analytical and comparative design, the present study investigates the bases, scope and mechanisms of social security in achieving sustainable development in the views of Islam and the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the UNCESCR). Social security has been identified and addressed frequently in the verses of the Quran and the Hadith. Yet, despite the provisions of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the Covenant), social security has not been properly addressed at the international level. Finally, the Covenant’s approach to social security and the actions taken by the UNCESCR as the oversight body of the Covenant to link social security and sustainable development, how social security can be utilized in so doing, and the eminence of social security in Islam are further analyzed in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Social Security
 • Human Rights
 • UNCESCR
 • Social Protection
 • The Covenant
 1. 1.حاج حسینی، حسن،  1388ش،درآمدی بر مبانی تکافل و تامین اجتماعی در اسلام، فصلنامه معرفت، ش 139.

  2.موسائی، میثم، شفیعی، زینب، 1393ش،بیمه و تامین اجتماعی در اسلام، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ش9.

  3.مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،1387ش، خلاصه گزارش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

  4.نادران، الیاس، آقانظری، حسن،  1391ش، الگوی تامین اجتماعی صدر اسلام و دلالت های آن برای الگوهای نوین، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، ش2.

  1. میرازیی، علیرضا، 1394ش، ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام"، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، ش8.
  2. بالاگبری، زینب، 1398ش،حق برخورداری از تامین اجتماعی در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل، دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، ش1.
  3. ویژه، محمدرضا، کتابی رودی، احمد، 1396ش، توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه"، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران ، ش1.
  4. ذاکریان، امیر، سرشته ایزد موسی، فاطمه، 1394ش، حق بر تامین اجتماعی در روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات سیاسی، ش30.

  9.امیری، احمد، مبین، حجت، محمد علی، خورسندیان، سیروس، حیدری، 1400ش، مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت ،مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، فصلنامه پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال 8، ش3.

  1. GA, Review of resource   requirements   for   the   high-level   international intergovernmental   event   on   financing   for   development   and   the Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, A/RES/54/258,4 May (2000).
  2. GA, Report of the Special Rapporteur on the right to development, 2 August (2017), A/HRC/36/49.
  3. Declaration on the Right to Development, Adopted by General Assembly resolution 41/128 of 4 December (1986).
  4. GA, Report of The United Nations Conference on Environment and Development, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 August (1992).
  5. Millennium Development Goals (MDGs)
  6. African Agenda 2063
  7. Post 2015 Development Agenda (CAP)
  8. GA, Report of the Special Rapporteur on the right to development, 2 July (2019), UNDoc. A/HRC/42/38.
  9. OHCHR, Development and human rights, At: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentHumanRights.aspx, Last seen 28/9/2021.
  10. General Assembly, Human Rights Council Thirty-sixth session 11–29 September (2017), Agenda item 3.
  11. GA, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, 27 September (2017), UNDoc. A/HRC/36/L.13/Rev.1,
  12. HRC, Human Rights Council Thirty-sixth session 11–29 September (2017), Agenda item 3 ; Resolution adopted by the Human Rights Council on 28 September (2017), 6 October 2017,UNDoc. A/HRC/RES/36/9.
  13. GA, Human Rights Council Thirty-fifth session: The contribution of development to the enjoyment of all human rights, 20 June (2017). UNDoc. A/HRC/35/L.33/Rev.1.
  14. ESC, Review of the composition, organization and administrative arrangements of the Sessional Working Group of Governmental Experts on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Economic and Social Council resolution 1985/17
  15. -CESCR, Concluding observations on the third periodic report of Estonia, 27 March (2019) ,UNDoc. E/C.12/EST/CO/3
  16. CESCR, Concluding observations on the fourth periodic report of Israel, 12 November (2019), UNDoc. E/C.12/ISR/CO/4
  17. CESCR, Concluding observations on sixth periodic report of Denmark, 12 November (2019), UN Doc. E/C.12/DNK/CO/6.
  18. CESCR, Concluding observations on the second periodic report of Turkmenistan, 31 October (2018), UNDoc. E/C.12/TKM/CO/2.
  19. CESCR, Concluding observations concerning the initial report of the Central African Republic, 4 May (2018), UNDoc. E/C.12/CAF/CO/1.
  20. UN Department of Economic and Social Affairs, https://sdgs.un.org/goals/goal2, Last seen 10/1/2021.
  21. CESCR, Concluding observations on the third periodic report of Senegal, 13 November (2019), UN E/C.12/SEN/CO/3
  22. CESCR, Concluding observations on the fourth periodic report of New Zealand, 1 May (2018), UN E/C.12/NZL/CO/4.
  23. CESCR, Concluding observations on the initial report of South Africa, 29 November (2018), UN E/C.12/ZAF/CO/1.
  24. ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)
  25. CESCR, GENERAL COMMENT NO. 191 ,The right to social security (art. 9), 4 February (2008), UN Doc, E/C.12/GC/19
  26. CESCR, CESCR, Concluding observations on the initial report of the Niger, 4 June (2018), UN E/C.12/NER/CO/1.
  27. CESCR, Concluding observations on the fourth periodic report of Cameroon, 25 March (2019), E/C.12/CMR/CO/4.
  28. CESCR, Concluding observations on the sixth periodic report of Spain, 25 April (2018), UN E/C.12/ESP/CO/6.
  29. CESCR, Concluding observations on the seventh periodic report of Finland, 30 March (2021), UN E/C.12/FIN/CO/7.
  30. CESCR, Concluding observations on the second periodic report of Latvia, 30 March (2021),UN Doc. E/C.12/LVA/CO/2.
  31. CESCR, Concluding observations on the fifth periodic report of Belgium, 26 March (2020), E/C.12/BEL/CO/5.
  32. CESCR, Concluding observations on the fourth periodic report of Ecuador, 14 November (2019), UN Doc. E/C.12/ECU/CO/4, Paras.37-38.
  33. CESCR, Concluding observations on the third periodic report of Slovakia, 14 November 2019, UN Doc. E/C.12/SVK/CO/3.
  34. CESCR, Concluding observations on the fifth periodic report of Mauritius, 5 April (2019), Un Doc. E/C.12/MUS/CO/5.
  35. WHO, Millennium Development Goals (MDGs), www.who.int/topics/millennium_development_goals/about/en/
  36. Casazza , Alessandra ,The Sustainable Development Goals and the African Union’s Agenda 2063: A comparative analysis , UNDP, 23 Oct 2015, At: http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2015/10/23/the-sustainable-development-goals-and-the-african-union-s-agenda-2063-a-comparative-analysis.html
  37. UN Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, At: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.
  38. UN Office for Sustainable Development, Accelerating Decent Work and Economic Growth for a Resilient Urban Recovery in the Era of COVID-19, At: https://unosd.un.org/events/(2020)-international-mayors-forum-webinar-series-1-accelerating-decent-work-and-economic-growth.
  39. Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, Tackling child labor in supply chains - Child Labor Platform (CLP) Meeting, At: https://sdgs.un.org/events/tackling-child-labour-supply-chains-child-labour-platform-clp-meeting-7260.
  40. UN Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, Goal 8, At: https://sdgs.un.org/goals/goal8.

  Persian sources

  1-Haj Hosseini, Hassan, (2009) "An Introduction to the Principles of Takāful and Social Security in Islam", Maaref Quarterly, No. 139.

  2- Mosaei, Meysam, Shafiei, Zeinab, (2014) "Insurance and Social Security in Islam", Islamic Economics and Banking Quarterly, No. 9,

  3- Higher Institute of Social Security Research (2008), Summary Report of the Comprehensive Welfare and Social Security System, Tehran, Higher Institute of Social Security Research.

  4- Naderan, Elias, Aghanazari, Hassan, (2012) "The model of social security in the beginning of Islam and its implications for new models, Quarterly Journal of Islamic Economics, No. 2,

  5- Mirazii, Alireza, (2015) "The Nature of the Right to Social Security in Islam", Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, No. 8,

  6- Balagbari, Zeinab, (1398) "The Right to Social Security in Iran, Islam and International Law", the Second International Conference on Religious Studies, Islamic Sciences, Jurisprudence and Law in Iran and the Islamic World, No. 1,

  7- Vizhe, Mohammad Reza, Ketabi Rudi, Ahmad, (2017) "Development of Social Security Rights in the Context of the Right to Development", Iranian Social Development Studies Quarterly, No. 1,

  8- Zakerian, Amir, Izad Musa, Fatemeh, (2015) "The Right to Social Security in International Relations", Quarterly Journal of Political Studies, No. 30,

  9- Amiri, Ahmad, Mobin, Hojjat, Mohammad Ali, Khorsandian, Sirus, Heydari, (1400 AD) "Civil Liability for Damage to the Personality of Comparative Study in Imami Jurisprudence, Iranian and British Law", Comparative Research Quarterly of Islamic and Western Law, 8 (3).

   

CAPTCHA Image