بهره گیری از تامین اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار در دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و اسلام

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران ،ایران

3 گروه حقوق، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22091/csiw.2022.7594.2189

چکیده

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Utilizing social security to achieve sustainable development in the view of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and Islam

نویسندگان [English]

  • mohammad saleh chitgaran 1
  • ali faghih habibi 2
  • hosein rezaie 3
1 Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Achieving sustainable development requires the use of a variety of financial, human, technical and scientific resources. Social security can be used as one of the means of providing resources. However, it is not explicitly mentioned in any of the documents related to sustainable development. This descriptive, analytical and comparative study seeks to answer the question that with a comparative study in the view of Islam and the UN Committee on Social and Cultural Rights, in such circumstances, what basis can be considered for considering social security as one of the mechanisms to achieve Consider the goals of sustainable development and what is the scope of its use for this purpose. According to the verses of the Qur'an and the hadiths, the element of social security in Islam has been identified and addressed in various dimensions, while at the international level, due to concerns in this area and the provisions of the Covenant, social security has not been addressed as it should be. The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights's approach to social security and the actions of the Economic, Social and Cultural Rights Committee as the oversight body of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights to establish a link between social security and sustainable development; The goals that social security can be used to achieve and the role of social security in Islam have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • social security
  • human rights
  • socio-cultural economic rights committee
  • social protection
CAPTCHA Image