دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تیر 1401، صفحه 1-389 
تشخیص قتل شبه عمدی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و فرانسه

صفحه 113-150

10.22091/csiw.2021.3886.1489

محمود حاتمی؛ محمود مالمیر؛ محمدرضا شادمان فر؛ جواد پنجه پور