امکان سنجی اعتبار شرط داوری در قراردادهای بین المللی بر اساس فقه اسلامی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره).

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) .

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

10.22091/csiw.2022.7069.2107

چکیده

یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی  قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.

تازه های تحقیق

داوری امروزه بعنوان رایج ترین شیوه حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی شناخته می شود که روز بروز بر رواج آن افزوده می شود به شکلی که در بحث داوری پذیری اموال عمومی و دولتی نیز همه کشورها سعی در پذیرش بیشتر داوری دارند و تنها در بحث اموال عمومی است که امکان ارجاع به داوری وجود ندارد چون دولت آنها را از حیث حاکمیتی در اختیار دارد و در نتیجه راجع به جایی که دولت اقدام به تصدی گری می نماید نمی توان اقدام به ممنوعیت نمود و به قاعده نفی سبیل استناد نمود. داوری در ایران نیز که در حال حاضر بیش از صد سال از عمر خود را طی می نماید روز بروز رواج بیشتری میابد به شکلی که یکی از شروط ثابت قراردادهای مختلف محسوب می شود. هر چند پس از وقوع انقلاب نیز محدودیت های داوری به گذشته تسری داده شد اما با الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و تصویب قانون داوری تجاری بین المللی مشخص گردید که محدودیت های داوری در راستای اصل سرعت در معاملات تجاری باید به شکل مضیق تفسیر گردیده یا حذف شوند.  مطابق اصول و قواعد مسلمی چون«تجارة عن تراض»، «أوفو بالعقود» و«المؤمنون عند شروطهم» هر گونه قرارداد و شرطی که حاصل توافق دو اراده باشد قابل احترام  ولازم الوفاء می باشد، مگر آنکه دلیلی بر بطلان قراردادی وجود داشته باشد و از تحت عموم این اصل خارج شود مثل وجود غرر ، ضرر، ربا و.. در معامله.  همین قاعده در مورد شرط داوری در قراردادهای بین المللی  کشورهای اسلامی جریان دارد؛ یعنی اصل بر صحت این شرط ولزوم وفای بدان است ولی در این مورد دلیل بر خروج از این اصل وجود دارد، وآن قاعده «نفی سبیل» است. زیرا شرط داوری راه تسلط غیر مسلمان بر مسلمان را باز می کند  که از نظر قرآن کریم نفی شده است،  پس شرط داوری در عرصه بین الملل نافذ نیست واز این طریق راه نفوذ و سلطه­ی کفار بر مسلمین  بسته  و عزّت و احترام مسلمانان حفظ می شود. ولایت کافر بر مسلمان به هیچ وجه قابل پذیرش نیسست، پس در حالت اولیه داور باید مسلمان باشد،  فرقی نمی کند داور قاضی باشد یا غیر او، داور از آن جا که مستلزم تسلط بر طرفین دعوا است ، نمی تواند کافر باشد، اما قاعده ثانویه در خروج از ممنوعیت است که براساس  عناوین ثانویه از قبیل  حرج و مصلحت  و نیز  مراجعه به چند داور که در میان آنها داور مسلمان نیز وجود داشته باشد می توان توجیه کرد؛ مگر این­که در این صورت نیز قوه­ی قضاییه دخالت مؤثر در داوری داشته باشد. اصل قابل اجرا بودن آراء صادره از مراجع داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک از طریق همین راه حل­ها قابل توجیه است. طبق ماده­ی 5 کنوانسیون مذکور اصل بر قابلیت شناسایی و اجرای آراء صادره از مراجع خارجی است مگر در موارد مذکور در ماده­ی مذکور که مهم­ترین عامل هم نظم عمومی به حساب می­آید. در صورت تشخیص مرجع صالح برای شناسایی و اجرا نفی سبیل می تواند جزء قواعد آمره به حساب آید که، در صورت وقوع آن، رأی را باطل سازد. راه بهتر ایجاد موسسات و سازمانهای داوری بین الملل اسلامی است که مرجع حل اختلاف بین کشورهای مسلمان قراربگیرند. طبیعی است اعضای این موسسات  همگی مسلمان خواهند بود و لذا  نیاز به حل مسأله از طریق قواعد ثانوی بوجود نمی­ آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of the Validity of Arbitration Clause in International Contracts Based on Islamic Jurisprudence

نویسندگان [English]

 • mahmood akbari 1
 • ehsan yavari 2
 • javad shamsi 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University .
3 Ph. D. Student in Private Law, Faculty of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services.
چکیده [English]

One of the indisputable principles in Islamic international relations is Nafy-e-Sabil Rule (no domination over Muslims by Non-Muslims) according to which the basic rule is that any agreement in which Muslims or the Islamic State is somehow dominated by non-Muslims is not valid and its performance is not required. One of the issues in which non-Muslim domination over Muslims is controversial is non-Muslim arbitration in Muslim-non-Muslim or even Muslim-Muslim claims in Islamic states which is usually stipulated as a subordinate obligation in the contract that is called “arbitration clause”. According to the primary rule, the denial or Nafy-e-Sabil Rule rejects such obligations that require a Sabil, however, necessity, hardship (haraj), and expediency are among the topics that, if fulfilled, can be considered for a departure from the elementary rule. The present study is an attempt to explain the nature and validity of the arbitration clause in the contracts of Islamic states in the international arena which has been conducted by descriptive and analytical method. It has finally led to this conclusion that the arbitration clause and referral of the arbitrator to the infidel, although at the first is overcome by the rule of Nafy-e-Sabil and, as a consequence, is ineffective, but the secondary rule in the field of haraj and expediency governs it. This analysis justifies the accession of Islamic states to international conventions. Furthermore, some jurisprudential-legal solutions have been provided to get out of the rule of Nafy-e-Sabil Rule.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nafy-e-Sabil Rule
 • Arbitration Clause
 • Arbitration in International Contracts
 • Islamic Law
 • International Conventions
 1. ابن منظور، محمد بن مکرم ،1414ق، لسان العرب، بیروت، انتشارات دار صادر، چ 1،ج2.
 2. اسکینی، ربیعا ،1384ش، مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرار داد اصلی در حقوق تطبیقی، نامه مفید، ش 43.
 3. اشمیتوف، کلایو ام، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران ،1391ش، حقوق تجارت بین­الملل، تهران، انتشارات سمت، چ 3،ج2.
 4. افتخار جهرمی، گودرز ،1373ش، دیوان داوری ایران - ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین­الملل، مجله حقوقی، ش 15 و 16.
 5. السان، مصطفی، مولائی، یوسف، نجفی زاده، لیلا ،1400ش، شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا، مطالعات حقوقی، دوره سیزدهم، ش2.
 6. امیر معزی، احمد ،1391ش، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چ3.
 7. انصاری، روح الله، پور جواهری، علی، کریمی، قوام ،1396ش، بررسی مداخله دادگاه در داوری در حقوق ایران، حقوق و فقه، سال سوم، ش 2.
 8. انصاری، مرتضی، بی تا، المکاسب ، قم، مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر، ج5.
 9. -----------،1419ق، فرائد الاصول، قم، انتشارات مجمع الفکر الإسلامی، چ 1،ج1.
 10. بجنوردی، سید محمد، 1401ق، قواعد الفقهیه، تهران، موسسه عروج، چ3.
 11. ثعالبى، عبدالرحمن ،1418ق، جواهر الحسان فى تفسیر القرآن، بیروت، انتشارات داراحیاء التراث العربى، چ 1،ج2.
 12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،۱۳۸۷ش، ترمینولوژی حقوق ، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ 19.
 13. جنیدی، لعیا ،1390ش، کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 2، ش 1.
 14. --------، 1395ش، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، تهران،شهردانش، چ4.
 15. حر العاملی، محمد بن الحسن ،1414ق، وسائل الشیعة، قم، انتشارات مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چ2،ج26 .
 16. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح بن علی ،١٤١٨ق، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 1،ج1.
 17. حسینی، علیرضا، ناظری، محمدرضا ،1395ش، تأثیر قاعده فقهی نفی سبیل بر روابط بین المللی مسلمانان. دو فصلنامه علوى فقه معارف، سال دوم، ش3.
 18. حیاتی، علی عباس ،1395ش، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران، انتشارات میزان، چ 5.
 19. خالقی، ابوالفتح ،1399ش، امکان سنجی تعقیب کیفری آمران ترور شهید سلیمانی، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هفتم، ش2.
 20. خدابخشی، عبدالله ،1398ش، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ6.
 21. خمینى، روح‌الله ،1389ش، صحیفه امام‌، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، چ 5،ج15..
 22. -----------،1385ش، تحریر الوسیلة (ترجمه فارسى)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره) ، چ 1،ج1.
 23. خوئی، أبوالقاسم، 1368 ش، مصباح الفقاهة، قم، انتشارات مؤسسه­ داوری، چ 1،ج5.
 24. دار قطنی، الحافظ علی بن عمر ،1417ق، سنن الدارقطنی، بیروت، انتشارات دار الکتب العلمیة، چ 1،ج3.
 25. دروزه، محمد عزت ،1367ش، التفسیر الحدیث، قاهره، انتشارات دار إحیاء الکتب العربیه، چ 2،ج8 .
 26. رضایی، مجید، هاشمی، سید محمد علی ،1391ش، بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه­های امام خمینی (س)، پژوهش­نامه­ی متین، سال چهاردهم، ش 57.
 27. رئیسی، مریم، ساعدی، بهزاد ،۱3۹2ش، استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین­المللی، تحقیقات حقوقی آزاد، سال ششم، ش ۱۹.
 28. زارع، مهدی، سلیمی، محسن ،1397ش، ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویه­ی قضایی، مطالعات حقوق خصوصی، ش­ 3.
 29. زارعی، بهادر، زینی­وند، علی، محمدی، کیمیا ،1393ش، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، ش 36.
 30. زحیلى، وهبة بن مصطفی ،1418ق، التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج، بیروت، انتشارات دارالفکر المعاصر، چ 2،ج5.
 31. سلیمی، محسن، خسروی نیا، بابک، زارع، مهدی 1396ش، ماهیت حقوقی شرط داوری، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش 33.
 32. سیمایی صراف، حسین،1379ش، بررسی قاعده نفی سبیل و بعضی از نمودهای آن در فقه و حقوق، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، ش20.
 33. شریعت باقری، محمد جواد ،1380ش، آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، ش 36.
 34. شمس، عبدالله ،1392ش، آیین دادرسی مدنی دوره­ی پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، چ 24،ج3.
 35. شیروی، عبدالحسین ،1395ش، داوری تجاری بین­المللی ، تهران، انتشارات سمت، چ 6.
 36. شیروی، عبدالحسین، کاظمی، محمدجواد ،1397ش، بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین ‎المللی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 82، ش 104.
 37. صالحی، محمد ،1396ش، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان.
 38. طاهری، حبیب الله ،1394ش، قواعد فقه، تهران، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی، چ 2،ج1.
 39. طباطبائی، السید محمد حسین ،بی­تا، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، انتشارات موسسۀ الأعلمی للمطبوعات،ج5.
 40. طبرسى، فضل بن حسن ،1372ش، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چ 3،ج3.
 41. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن،1407ق، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
 42. عباسیان، الناز،عباسلو، بختیار ،1395ش، مسئولیت­های مدنی داور، تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین­الملل، سال نهم، ش 31.
 43. علوی، محمود ،1389ش، مبانی فقهی روابط بین الملل ، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ 8.
 44. عمید زنجانی، عباسعلی،1392ش، قواعد فقه، بخش حقوق بین­الملل ، تهران، انتشارات سمت، چ 1،ج4.
 45. فیض الکاشانی، محد بن مرتضی (حسن) ،1362ش، التفسیر الصافی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیّه، چ 6،ج18.
 46. قمی [شیخ صدوق]، أبی جعفر محمد بن علی ،1404ق، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، چ 2،ج4.
 47. مافی، همایون ،1397ش، شرحی بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، چ 2.
 48. متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین ،1401ق، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت، انتشارات مؤسسة الرسالة، چ 5،ج1.
 49. مجلسی، محمد باقر ،1403ق، بحار الأنوار، بیروت، انتشارات مؤسسه الوفاء، چ 2،ج38 و 39.
 50. محبّی، محسن، کاویار، حسین ،1395ش، مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره­ی داوری بین­المللی، تهران، انتشارات خرسندی، چ 3.
 51. محقق داماد‌ یزدى، سید مصطفى ،1406ق، قواعد فقه، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامى، چ 12،ج2.
 52. مراغى، احمد ،بی­تا، تفسیر المراغى، بیروت، انتشارات داراحیاء التراث العربى،ج5.
 53. مصباح یزدی، محمد تقی ،1382ش، بر درگاه دوست، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(س)، چ 4.
 54. مصطفوی، سید محمد کاظم، 1421ق، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چ 4،ج1.
 55. مطهری، مرتضی ،1378ش، تعلیم وتربیت در اسلام، تهران، انتشارات صدرا،چ31.
 56. -----------،1376ش ، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چ 13.
 57. -----------، 1377ش، وحی و نبوت، تهران، انتشارات صدرا، چ 11.
 58. -----------،1391ش، یادداشتهای استاد مطهری ، تهران انتشارات صدرا، چ 4،ج8.
 59. مغنیه، محمد جواد ،1424 ق، تفسیر الکاشف، تهران، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، چ 1،ج2.
 60. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد 1378ش، زبدة البیان فی براهین احکام القرآن، قم، انتشارات مؤمنین،ج2.
 61. مکارم شیرازی، ناصر ،1374ش، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دار الکتب الإسلامیة، چ 32،ج4.
 62. ----------، 1425 ق، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، قم، انتشارات مدرسه­ی الامام على بن ابى طالب(ع)، چ 1.
 63. منصوری رضی، ایوب، حسینی، سید مرتضی،1398ش، نگاهی به اعمال قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، دوره 24، ش 88.
 64. موسوی خمینی، روح الله ،1410ق، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، چ 4،ج2.
 65. موسوى، سید محمد باقر ،1374ش، ترجمه تفسیر المیزان، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامى، چ 5،ج5.
 66. موسوی بجنوردی، سیدحسن ، 1377ش، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، چ 1،ج2.
 67. نائینى، میرزا محمدحسین ،1376ش، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم،ج3.
 68. نجفی، محمّد حسن ،1981م، جواهر الکلام، بیروت، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، چ 7، ج 5 و 22.
 69. نمازی الشاهرودى، على ،1419ق، مستدرک سفینة البحار، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ج 5.
 70. نوری الطبرسی، میرزا حسین ،1409ق، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، قم، انتشارات مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چ 2،ج17.
 71. هاوس منینجر، کریسشین،1370ش، مسئولیت مدنی داوران مطالعه­ تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی، ترجمه­ی محمد جواد میر فخرائی،فصلنامه حقوق بین­المللی، سال یازدهم، ش 14 و 15.
 72. هجیلان، صلاح، ،1378ش، خاورمیانه­ی عربی و کنوانسیون نیویورک، مترجم: قدرت الله فرح بخش، دیدگاه­های حقوق قضایی، ش 13 و 14.
 73. هولتزمن، هوارد ام، 1381ش، داوری در ایالات متحده آمریکا، ترجمه علی قاسمی، دیدگاه­های حقوقی، ش 25.
 74. یوسف زاده، مرتضی ،1392ش، آیین داوری ، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 1.
 1. Kerr, Michael (1996), "Concord and Conflict in International Arbitration", Lecture in Memory of Donald Keating) 1924 – 1995.
 2. landolt, Phillip .(2013).The Inconvenience of Principle: Separability, journal of international arbitration, Volume 30, Numbers 1 through 6.
 3. Paulsson, Jan (1997), "Rediscovering the New York convention: Further Reflections on Chromalloy". 12 Mealey`s International Arbitration: Report 20, 24.
 4. Reed, Lucy F. (1998) ”Experience of Practical Problems of Enforcement”, 14th, Paris, ICC Congress..
 5. Van den Berg, A. J.(1986), "Non-domestic Awards under the New York Convention", 2 Arbitration International.

Persian Sources:

 1. Amir Moezzi, Ahmad (.1391sh.). International Arbitration in Commercial claims, Third Edition, Tehran: Dadgostar Publications.
 2. Ansari, Ruhollah; Poor Javaheri, Ali; Karimi, Ghavam (2017), A Study of Court Intervention in Arbitration in Iranian Law, Political Science, Law and Jurisprudence, Third Year, No. 2,
 3. Ansari, Morteza. (n.d.). Kitab al-Makasib, Vol.  Five, Qom: Dar al-Kitab le altabaate alnashr institute.
 4. Ansari, Morteza (1419 ah.), Faraid al-Osul, vol. 1, first edition, qom: majma ol-fekr eslami publications.
 5. Abbasian, Elnaz; Abbasloo, Bakhtiar (2016), Arbitrator Civil Responsibilities, Iranian and International Comparative Law Research, Year 9, No. 31.
 6. Alavi, Mahmoud (2010), Jurisprudential Principles of International Relations, Eighth Edition, Tehran, Amir Kabir Publications.
 7. Amid Zanjani, Abbas Ali (2013), Rules of Jurisprudence; Department of International Law, Vol. 4, First Edition, Tehran, Samt Publications.
 8. Bojnurdi, Sayyid Muhammad (1401ah.). Ghavaed al-feghhieh, Third Edition, Tehran: Orouj Institute.
 9. Dar Qatani, Al-Hafiz Ali Ibn Umar (1417ah.), Sunan Al-Darqatani, Vol. 3, First Edition, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Alamiyya Publications.
 10. Daruzeh, Mohammad Ezzat (1367sh.), Al-Tafsir Al-Hadith, Vol. 8, Second Edition, Cairo, Dar Al-Ihya Al-Kitab Al-Arabiya Publications.
 11. elsan, Mustafa, Yousef Molaei and Leila Najafizadeh (1400sh.). Identify and enforce internal arbitration; Comparative Study of Iranian and Australian Law, Legal Studies, Vol. 13, No. 2.
 12. House Manager, Christian / Translated by Mohammad Javad Mir Fakhraei (1991), Civil Liability of Comparative Study with Proposals for Correction, International legal, Eleventh Year, No. 14 and 15.
 13. Hajilan, Salah / Translator: Ghodratullah Farahbakhsh (1999), The Arab Middle East and the New York Convention, Perspectives on Judicial Law, No. 13 and 14.
 14. Holtzman, Howard M. / Translated by Ali Ghasemi (2002), Arbitration in the United States, Legal Perspectives, No. 25.
 15. Hurr al-Amili, Muhammad ibn al-Hasan (1414 ah.), Wasa’il al-Shi`ah, Vol. 26, second edition, Qom, publications al-Bayt le-ehya al toras institute.
 16. Hosseini Maraghi, Mir Abdel-Fattah Bin Ali (1418 ah.), al anavin al-feghhiyeh, Vol. 1, First Edition, Qom: Publications of the Office of Islamic Publications affiliated with the Society of Teachers of the Seminary of Qom.
 17. Hosseini, Alireza, Nazeri, Mohammad Reza. (1395 sh.). The effect of the jurisprudential rule Nafy-e-Sabil on the international relations of Muslims. Two Alavi Quarterly of Fiqh Maaref, Second Year, no.3.
 18. Hayati, Ali Abbas (2016), Civil Procedure in the Current Legal Order,  Fifth Edition, Tehran, Mizan Publications.
 19. Ibn Manzoor, Muhammad ibn Makram (1414 ah.), lesan al-Arab, vol. 2, first edition, Beirut: dar sader.
 20. Iftikhar Jahromi, Goodarz (1373 sh.), Iran-US Arbitration Court and its Performance in the scope of International Law, legal, No. 15 and 16.
 1. Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (2008), Legal Terminology, 19th Edition, Tehran: Ganj-e-Danesh Library.
 2. Junidi, Laya (2011), New York Convention and its Executive Regime, Comparative Law Studies, Vol. 2, No 1, Spring and Summer 2011.
 3. Junidi, Laya (2016), Execution of Foreign Commercial Arbitration awards, Fourth Edition, Tehran: Shahrdanesh.
 4. Khaleghi, Abolfath (1399 sh.), Feasibility Study of Criminal Prosecution of the Assassin of Martyr Soleimani, Quarterly Journal of Comparative Research in Islamic and Western Law, Year 7, Issue 2.
 5. Khudabakhshi, Abdullah (1398 sa.). Arbitration Law and Related claims in case law, Sixth Edition, Tehran: enteshar Co.
 6. Khomeini, Ruhollah (2010), Sahifa Imamah, Vol. 15, Fifth Edition, Tehran: Publications of the Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA).
 7. Khomeini, Ruhollah / Translator: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA) (2006), Tahrir al-Wasila (Persian translation), Vol. 1, First Edition, Tehran, Publications of the Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini.
 8. Khoei, Abu al-Qasim, (1368 sh.), Mesbah al-Fiqah, Vol. 5, First Edition, Qom, Arbitration Institute Publications.
 9. Rezaei, Majid; Hashemi, Seyyed Mohammad Ali (2012), Rereading the rule of nafye sabil with an approach to the thoughts of Imam Khomeini, Matin Research Journal, Fourteenth Year, No. 57.
 10. Raisi, Maryam; Saedi, Behzad (2013), Independence of Arbitration term in International Trade Contracts, Free Legal Research, Year 6, No. 19.
 11. Qomi [Sheikh Saduq], Abi Ja'far Muhammad ibn Ali (1404 ah.), man la yahzoro Al-Faqih, vol. 4, second edition, Qom, publications of teachers group in hawzeh elmieh.
 12. Salimi, Mohsen; Khosravi Nia, Babak; Zare, Mehdi (1396 sh.), The Legal Nature of the Arbitration term, Private and Criminal Law Research, No. 33.
 13. Simaei Sarraf, Hossein. (1379 sh.). Examining the rule of nafye sabil and some of its manifestations in jurisprudence and law. Proceedings Monthly. forth year. No twenty.
 14. Shariat Bagheri, Mohammad Javad (1380 sh.). Legal Effects of the Accession of the Islamic Republic of Iran to the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Judiciary Law, No. 36.
 15. Shams, Abdullah (2013), Advanced Civil Procedure, Vol. 3, Twenty-Fourth Edition, Tehran, Drak Publications.
 16. Shirvi, Abdolhossein (2016), International Commercial Arbitration, sixth edition, Tehran, Samt Publications.
 17. Shirvi, Abdolhossein and Mohammad Javad Kazemi. (1397 sh.). "Study of the term of negotiation in the settlement of commercial disputes in accordance with international case law", Judiciary Law journal, Vol. 82, No 104.
 18. Salehi, Mohammad (1396 sh.). Principles of the Constitution in the light of the views of the Guardian Council, Guardian Council Research Institute.
 19. Taheri, Habibollah (2015), Rules of Jurisprudence, Vol. 1, Second Edition, Tehran, Islamic Publishing Office Publications.
 20. Tha'labi, Abd al-Rahman (1418 ah.), Jawahar al-Hasan fi tafsir al Quran, vol. 2, first editin, Beirut, dar o al ehyae al-toras arabi publications.
 21. Tabataba’i, Seyyed Muhammad Hussein (n. d.), almizan fi tafsir al-Qur’an, vol. 5, Beirut, Publications of the institute of Al-Alamy al matbuat.
 22. Tabarsi, Fadl bin Hassan (1372 sh.), Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Vol 3, third edition, Tehran, Nasir Khusraw publications.
 23. tusaa, abu jaefar, muhamad bin hasan(1407 ah.), alkhilafi, qom, daftar antisharat asalamaa related to jamieuh mudarisin hawzah ealamayh qom.
 24. Faiz Al-Kashani, Mohammad Ibn Morteza (Hassan) (1362 sh.), Tafsir Al-Safi, Vol. 18, Sixth Edition, Tehran, Islamic Bookstore Publications.
 25. Mafi, Homayoun. (1397 sh.). A Commentary on the International Commercial Arbitration Law of Iran, Second Edition, Tehran: University of Judicial Sciences and Administrative Services Publications.
 26. Mottaqi Hindi, Alaa al-Din Ali ibn Hussam al-Din (1401 ah.), kanaz ol-omal fi sonan al aghval val afal, vol.1, fifth edition, Beirut, Publications of the Resala institute.
 27. Majlesi, Muhammad Baqir (1403 ah.), Bihar al-Anwar, vols. 38 and 39, second edition, Beirut, publications of the Wafa institute.
 28. Mohbi, Mohsen; Kaveyar, Hossein (1395 sh.), A collection of new courses of ancitral about international arbitration, third edition, Tehran: Khorasandi publications.
 29. Mohaqiq Damad Yazdi, Seyyed Mustafa (1406 ah.), rules of Jurisprudence, Vol. 2, third edition, Tehran, publications of the Islamic Science Publishing Center.
 30. Maraghi, Ahmed (n.d.), Tafsir al-Maraghi, Vol. 5, Beirut, publications of the Arabi daro ehyae toras.
 31. Mesbah Yazdi, Muhammad Taqi (1382 sh.), Bar Dergah Dost, fourth edition, Qom, The publications of the Amouzchi and Pegoshi institute of Imam Khomeini.
 32. Mostafawi, Seyyed Muhammad Kazem. (1421 ah.). Fiqh rules, volume 1, fourth edition, Qom: Islamic Publication Institution of the Teachers' Community.
 33. Motahari, Morteza (1999), Education in Islam, 31st edition, Tehran, Sadra Publications.
 34. Motahari, Morteza (1997), Ten Speeches, 13th edition, Tehran, Sadra Publications.
 35. Motahari, Morteza (1998), vahy va nabovat, 11th edition, Tehran, Sadra Publications.
 36. Motahhari, Morteza (2012), Notes of Professor Motahhari, Volume 8, Fourth Edition, Tehran Sadra Publications.
 37. Mughniyeh, Mohammad Javad (1424 ah.), Tafsir al-Kashif, vol. 2, first edition. Tehran, Islamic Books Publishing.
 38. Muqaddas Ardabili, Ahmad Ibn Muhammad (1378 sh.), Zubt al-Bayan fi the proofs of the provisions of the Qur’an, vol. 2, Qom, Mo'menin Publications.
 39. Makarem Shirazi, Nasser (1374 sh.), Tafsir Nomoneh, vol. 4, thirty-two edition, Tehran, Islamic Books dar Publications.
 40. Makarem Shirazi, Nasser (1425 ah.), Anwar al-Fiqh (Kitab al-Bayy), first edition, Qom, Imam Ali Ibn Abi Talib School Publications.
 41. Mansoori Razi, Ayub; Hosseini, Seyed Morteza (1398 sh.), "A Look at the Application of the Compliance Rule and the Right to Choose the Most Favorable Rule in the New York Convention", Quarterly Journal of Legal Perspectives, Vol. 24, No. 88.
 42. Mousavi Khomeini, Ruhollah (1410), Kitab al-Bayy, vol. 2, fourth edition, Qom, Ismailian Publications.
 43. Mousavi, Seyyed Mohammad Baqir (1374 sh.), Tafsir al-Mizan translation, Vol. 5, Fifth Edition, Qom, Islamic Publications Office Publications.
 44. Mousavi Bagnoordi, Seyyed Hassan.(1377 sh.). Fiqh rules, vol. 2, First Edition, Qom: Al-Hadi Publishing.
 45. Naini, Mirza Mohammad Hussein (1376 sh.), faraed ol-osoul, vol. 3, Qom, Teachers Association of hawzeh elmieh qom.
 46. Najafi, Mohammad Hassan (1981), Jawahar al-Kalam, vols. 5 and 22, seventh edition, Beirut, Dar Al-Ihya Al-Tarath Al-Arabi Publications.
 47. Namazi Al-Shahroudi, Ali (1419 ah.), Mustadrak Safina Al-Bahar, Vol. 5, Qom, Publications of the Office of Islamic tablighat of the hawzeh elmieh of Qom.
 48. Nouri al-Tabarsi, Mirza Hussein (1409 ah.), Mustadrak al-Wasa'il wa Mustanbat al-Masa'il, Vol. 17, Second Edition, Qom, Publications of the Aal al-Bayt institute le ahyae toras.
 49. Skini, Rabia (2005), Theoretical foundations of the principle of independence of the arbitration agreement from the main contract in comparative law, Mofid Letter, vol. 43.
 50. Schmidtov, Clive M., translated by Behrouz Akhlaghi et al. (2012), International Trade Law, Vol. 2, third edition, Tehran, Samt Publications.
 51. Yousefzadeh, Morteza (1392 sh.). Arbitration procedure, first edition, Tehran: enteshar Co.
 52. Zare, Mehdi; Salimi, Mohsen (2015), The Legal Nature and Independence of the Arbitration term from the Main Contract from the Perspective of case law, Private Law Studies, No. 3.
 53. Zarei, Bahador; Zinivand, Ali; Mohammadi, Kimia (2014), The Rule of nafy e sabil in Islamic Thought and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Studies of the Islamic Revolution, Eleventh Year, No. 36.
 54. Zahili, Wahba Ibn Mustafa (1418 ah.), Tafsir Al-Munir in Belief, Sharia and Methodology, Vol. 5, Second Edition, Beirut, Dar Al-Fikr Al-Maaser Publications.

 

CAPTCHA Image