نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم

3 استادیار دانشکده اقتصاد،دانشگاه مفید، قم، ایران

10.22091/csiw.2022.7770.2219

چکیده

مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظر ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکامش (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است . در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی بوده و به لحاظ نظری در زمرۀ «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد.

مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمرۀ مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ownership as a manner; An analysis of intangible properties

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abdipour Fard 1
  • Ali Saghafi 2
  • MAJID REZAEE 3

1 Professor of private Law . Faculty of Law. University of Qom, Qom, Iran

2 Faculty of Law, University of Qom

3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

The ownership is known as most complete right in rem. Imamieh jurists have presented different approaches and views regarding the truth of ownership, according to which most of them are a hypothetical phenomenon. In our opinion, this is due to the mistake of the subject (property) with its rules (rights and duties related to property). In this article, by analytical and descriptive methods,, we have proved that ownership should not be considered as a hypothetical phenomenon, but as an abstract fact and is theoretically in “category of relative”. A category that has an important place in both classic and modern philosophies.

Having economic value and capability to become owned, are two issues about transferable rights that have long been questioned by Islamic jurists. But since the material existence of an object is not necessary to abstract philosophical category of relation, according to our theory in this research and placing the ownership in category of relation, it is easy to defend the capability of transferable rights such as corporate stocks and, in general, the capability of intangible objects as the subject of ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership
  • categories
  • category of relative
  • hypothetical relation
  • intangible properties
CAPTCHA Image