نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22091/csiw.2021.6986.2092

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، درصورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته ها حاکی ازاین است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می کند ولی مداخله اش به همینجا محدود نمیشود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ میکند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی قلمرو سپهر خصوصی به مرزهای حریم خصوصی محدود شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment on Legal Status of Private Sphere via Comparative Study on Family Law in Iran and Germany

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar

Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The purpose of present study is to assess the status of the private sphere in the legal system of Iran, which is jurisprudence-based, in comparing with Germany. The modern state has limited the scope of private sphere that its family inclusion as the most important part of it is questionable. The private sphere exists only if it is subject to the supplementary rules of private law and the government does not regulate its relations with the mandatory rules except observing the international human rights. The research method is comparative study of Iranian and German family law with a deductive approach. The findings show that in the German legal system, the government guarantees human rights requirements, especially freedom and equality in the family, but its intervention is not limited to this; In Iran the government also regulates family relations comprehensively, although this regulation is not necessarily intended to respect human rights. The result of the research proves that in modern relations between the government and the nation, the family is not legally considered part of private sphere, and this means that the scope of the private sphere is limited to the boundaries of privacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • equality
  • Formal Intervention
  • Tax
  • privacy
CAPTCHA Image