نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد اصفهان (خوراسگان )،دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان

10.22091/csiw.2021.3886.1489

چکیده

یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطأی محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: در متون فقهی آمده است(و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده). در حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده 3-121 قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این حال هنگامی که قانون پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه امامیه و حقوق جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی بالا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pseudo-intentional murder criteria in Imamieh jurisprudence and Islamic law and Compliance with the legal systems of Iran and France

نویسندگان [English]

  • mahmood Hatami 1
  • Mahmood Malmir 2

1 Phdدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد اصفهان (خوراسگان )،دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان

چکیده [English]

Murder is one of the biggest crimes in the laws of the country. Its importance, both in terms of the severity of the crime committed and the complexity of dealing with such a crime requires careful consideration. These complexities sometimes lead to different and even different judicial opinions in a single case. One of the types of murder that is typically ambiguous and as a result of which it is disputed is quasi-premeditated murder, because quasi-premeditated murder is a combination of two types of premeditated and erroneous homicide. By committing an act against the physical integrity of a victim, the perpetrator is a researcher if the blows are not typically fatal, in addition to depriving him of life, but in practice lead to the death of the victim. This type of murder is the interval between premeditated murder and murder The title of error and intentionality does not correspond to any of them alone and absolutely, at the same time it has a common point with both parts, the perpetrator, without intending to kill another, only pays attention to simple and usually non-fatal bodily injuries and does not intend to do more than that. But from the act of intent and beating him, there is an unexpected and accidental result of murder; That is, murder is quasi-intentional if the perpetrator intends to commit an act that typically does not lead to a crime, but does not intend to commit a crime against the victim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intentional murder
  • Verb intention
  • Intention to result
  • Criminal error
CAPTCHA Image