نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

10.22091/csiw.2022.6670.2025

چکیده

چون ‌قرار سقوط دعوا درفاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر میشود و قبل‌از‌آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خودرا انجام و حکم بدوی‌را نقض کرده است این سوال ایجاد می‌شود که آیا با‌صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض‌شده احیاء می‌شود یا همچنان به‌طور‌نقض‌شده باقی می‌ماند؟ در‌پاسخ به‌نظر می‌رسد بعدازنقض حکم بدوی اعم‌ازاینکه تجدیدنظرخواه خواهان دعوای بدوی بوده یا خوانده آن باشد به‌استناد اصل وحدت رسیدگی، آن فقط خواهان بدوی است که می‌تواند دعوارا استرداد کند و با‌صدور قرار سقوط دعوا در‌مرحله تجدیدنظر دعوا به‌طورکامل مختومه می‌شود. این‌اتفاق در‌دادگاههایی که پرونده بعدازنقض به‌آنها ارجاع شده نیز می‌افتد. ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد او فقط قبل‌ازنقض رای بدوی می‌تواند دعوای تجدیدنظررا استرداد کند. آنچه گفته شد علاوه‌بر نقض حکم در‌مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار در‌آن مرحله و نقض رای در‌مراحل فرجامی و واخواهی نیز می‌شود ولی به‌دلایل عملی به‌نحو‌دیگری در‌مراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع می‌شود. گرچه می‌توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن‌را هم رای دانست ولی استرداد دعوا پیش‌ازآن تصمیم منجر به‌قرار سقوط دعوا نمی‌شود. پس نمی‌توان در‌دیوان فرجامی هم انتظار صدور آن قراررا داشت. این‌اتفاق علاوه‌بر قرار سقوط دعوا، شامل قرار رد دعوا هم می‌شود. به‌این‌ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا کشف می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis to Manner and effects of Suit’s Dismissal Writ Issuance after Primary Verdict’s Quash at the appeal Stage: Exploring Discontinuance’s Diverse Usages (Comparative Study of Iranian and Common Law)

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh Manghutay

Department of Law, University of Isfahan

چکیده [English]

Because suit’s dismissal writ issues in between parties arguments closure and appeal judgment’s issuance and before that the court has done its primary proceedings and quashed the primary verdict, this question arises that whether with appeal suit’s dismissal writ issuance the quashed primary verdict revives or remains persistent as un-quashed? In reply, seems that after primary verdict’s quash, whether the appellant has been the primary suit’s plaintiff or defendant, relying on the proceedings singleness principle, that would be only plaintiff who can discontinue the suit and with suit’s dismissal writ issuance at the appeal stage the suit becomes res-judicate completely. This as well happens in courts where the file has referred to them after quash. But if appellant was the defendant, he only before primary judgment’s quash could discontinue the appeal suit. What said, in addition to quash of verdict in appeal stage includes writ’s quash in that stage and judgment’s quash in supreme court appeal and objection to ex-parte verdict but due to some practical reasons happens differently in retrial and third person’s objection suits. Although appeal court’s decision for its initial trial can as well be deemed judgment but suit discontinuance before that decision does not lead to suit dismissal writ. So issuance of that writ cannot be expected in the supreme court. This happens not only about suit dismissal writ but also about suit rejection one. In this way, different usages explore for discontinuance of a suit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suit dismissal writ
  • Discontinuance
  • Appeal
  • Quash
  • Suit rejection writ
CAPTCHA Image