استرداد دادخواست و دعوا (نقدی بر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

10.22091/csiw.2022.7493.2168

چکیده

صدر ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارائه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.

تازه های تحقیق

باتوجه به آنچه که در مقاله گفته آمد، ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر قابل نقد است ؛ نخست اینکه تقسیم استرداد به صورت استرداد دادخواست، استرداد دعوی قبل از ختم مذاکرات و استرداد دعوی بعد از ختم مذاکرات، باتوجه به اینکه زمان تبدیل دادخواست به دعوی روشن نیست و هم چنین زمان ختم مذاکرات به شرحی که آمد به طور دقیق قابل تعیین نیست، قابل انتقاد است و موجب سردرگمی قضات و مراجعه کنندگان به دادگاه می باشد. دوم اینکه در هر دو مورد استرداد دادخواست و دعوی فقط اراده خواهان کارگزار است و حق خوانده نادیده انگاشته شده است این در حالی است که خوانده هم حق دارد از این دعوی خلاص شده و تسلیم رای قاضی شود. سوم اینکه در هر سه صورت، استرداد دادخواست، دعوی قبل از ختم مذاکرات و پس از ختم مذاکرات تکلیف هزینه هایی که در نتیجه طرح دعوی از طرف خواهان به خوانده وارد شد روشن نشده است. بنابراین پیشنهاد می گردد ماده (107) اصلاح شده و در اصلاح این سه نکته لحاظ و برطرف گردد. هم چنین کاهش خواسته مذکور در ماده (98) حذف و استرداد قسمتی از دادخواست و دعوی در ماده (107) پیش بینی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dismissal of Actions (A Critique of Article 107 of the Civil Procedure Code with a Comparative Study of French Law)

نویسنده [English]

 • Khayrollah Hormozi
Associate Professor, Department of Private and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaie University.
چکیده [English]

The chapeau of Article 107 of the Iranian Civil Procedure Code states that the withdrawal and dismissal of actions “…shall be in the following order…”. Then, in three paragraphs, paragraph (A) mentions the withdrawal and dismissal of actions, paragraph (B) refers to the withdrawal and dismissal of actions before the end of the negotiations, and paragraph (c) provides the withdrawal of the claims after the end of the negotiations. In all three paragraphs, withdrawal of a petitions and claims are voluntary, and only in paragraph (C) (withdrawal of the claims after the end of the negotiations) the consent of the defendant is the precondition for dismissal. Even in this case, if the defendant does not consent, the plaintiff can resort to withdrawal and dismissal of actions. But the court should issue the writ of suit’s dismissal and the plaintiff no longer has the right to sue on the same matter. Therefore, according to this Article, the will of the plaintiff is effective in the withdrawal of a petition and claim and the will of the defendant or defendants has no effect. In addition, there is no mention of the court's obligation to rule on payment of the costs of the proceedings in the case of dismissal of actions. It is despite the fact that, undoubtedly, file a case and then the petition impose some costs on the defendant or defendants and the court has a duty to address it. Furthermore, four terms of petition, claim, termination of negotiations and dismissal of action are mentioned in this Article, but their meaning are not stated. This paper tries to discuss and critique this Article and compare it whit similar cases in French law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petition
 • Claim
 • Withdrawal of Petition
 • Withdrawal of Claim
 • Termination of Negotiations
 • Dismissal of Action
 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1372ش، دانشنامه حقوقی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر ،،چ3، ج 1 .
 2. ---------------------، 1393ش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،چ6، ج 3.
 3. شمس، عبداله، 1384ش ،آیین دادرسی مدنی ، ،تهران، انتشارات میزان،،چ4،ج3 .
 4. ---------، 1381ش ،آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چ1،ج2.
 5. متین دفتری، احمد، 1378ش، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، تهران، انتشارات مجد،چ1.
 6. محسنی، حسن، 1393ش، اداره جریان دادرسی مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار،چ3، ج 2.
 7. محمدی، ابوالحسن، 1370ش، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چ7.
 8. مصدق، محمد، 1333ش، اصول تشکیلات و محاکم حقوقی، بیجا ، بی نا.
 9. مهاجری، علی، 1391ش، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان،چ3.
 10. نهرینی، فریدون، 1398ش، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چ1،ج2.
 11. افندی حیدر، علی حیدر، 1993م، درر الاحکام فی شرح مجله الاحکام، ترجمه به عربی، فهمی الحسینی، بیروت، دارالجیل ، ج 4.
 12. حائری، السید کاظم ، 1428ق، القضاء فی الفقه الاسلامی، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
 13. حرالعاملی ،الشیخ محمد بن الحسن، 1413ق، تفصیل وسائل الشیعه، الموسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت، الاحیاء التراث.
 14. حسینی المراغی، السید میر عبد الفتاح ، 1418ق، العناوین، قم، موسسه النشر الاسلامی،چ1.
 15. حنبلی المراودی ، علاء الدین ابوالحسن علی بن سلمان ، 1377ق، الانصاف من الخلاف علی مذهب الامام
 16. احمد بن حنبل،بی تا،مسند احمد بن حنبل، صححه محمد حامد الفقی، بیروت، دارالاحیاء التراث، ج11.
 17. خراسانی ، الاخوند الشیخ محمد کاظم ، بی تا، کفایة الاصول، بیروت، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
 18. -------------------------- ، 1433ق، کتاب القضاء ( بحوث فی القضاء)، قم، موسسه النشر الاسلامی.
 19. خوئی ، السید ابوالقاسم ، 1428ق ، مصباح الفقاهه، قم، المطبعة ستارة.
 20. رشتی ، الحاج میرزا حبیب اله ، 1401ق، کتاب القضاء الجزء الاول و الثانی، قم، مطبعة الخیام .
 21. شریف الجرجانی ، علی بن محمد، 1408ق ، التعریفات، بیروت، دارالکتب العملیه.
 22. صنهاجی ، الامام شهاب الدین ابوالعباس، بی تا، الفروق (انوار البروق فی انواء الفروق)، بیروت، دارالمعرفه ، ج4.
 23. غالب المهدی ، عبدالرزاق ، 1417ق، بیروت ، دارالکتب العلمیه،،چ1، ج 8.
 24. مروارید ، علی اصغر ، 1413ق، سلسله الینابیع الفقهیه، القضاء و الشهادات، قم، موسسه فقه الشیعه، ج33.
 25. مظفر ، الشیخ محمدرضا ، 1415ق، اصول الفقه،قم، مرکز النشر مکتب الاسلامی ، چ2، ج 1و 2.
 26. نجفی ، الشیخ محمد حسن ، 1412ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه المرتضی العالمیه، دار المورخ العربی، الجزء 14.
 27. CODE DE PROCE′DURE civil ,(2019), 110e édition, Dalloz.
 28. CODE DE PROCEDURE civile ,(1806).
 29. Garsonnet et  Cezar , BRU , (2018) , Traité Pratique et Théorique de Procédure civile et commercial , 1882 Siry, cité par Emmanuel JEULAND , Droit Processuel Général, 4e édition , LGDJ.
 30. Gérard couchez , (2008), Procédure civile, 15e édition , sirey.
 31. Henri Motulsky , Ecrits Etudes, (1973) ,  ET NOTES DE procédure civil, Dalloz.
 32. Henrry Soulus , roger perrot , (1991), droit judciaire prive – TOME 3 – SIREY.
 33. Jacques he′ron, thiery, (2012), le bars droit judiciaire privé, 5e édition , Montchrestien.
 34. Serge Gunichard , cécile chainais , frédérique ferrand , (2014), procédeur civile droit interne et droit de l’union européen, , 32e edition, dalloz.
 35. Soraya Amrani Mekki, Yves Strickler, (2014) , Procéduer civil, la nature du lien junidique d’instance, Puf 1er, P.U.F. / Thémis- Droit.
 36. Soraya Amrani-Mekki, Loïc Cadiet, Jacques Normand, (2010), Théorie générale du procès, Presses Universitaires de France - P.U.F. / Thémis -Droit.
 37. Cornuو Gerard,(2007) , Vocabulaire juridiquem, 8e-édition, Puf, Association Henri Capitant.

Persian Sources:

 1. Jafari Langroudi, M.J. (1994). Encycolpedia of law, 3rd ed, Tehran, Amirkabir publications, (in Persian).
 2. Jafari Langroudi, M.J. (2015). Expanded Law Terminology, 6th ed, Tehran, Ganje Danesh, (in Persian).
 3. Shams, A. (2005) Civil procedure, 4th ed, vol. 3, Tehtan , Derak Publications. (in Persian).
 4. Shams, A. (2002) Civil procedure, 1st ed, vol. 2, Tehtan , Mizan Publications. (in Persian).
 5. Matin Daftari, A. (1999), Civil and commercial procedure, 3rd Edition, vol 1, Tehran: Majd Publications. (in Persian)
 6. Mohseni, H. (2014), Organizing of Civil Procedure, 3rd Edition, vol 2, Tehran, Enteshar Co. (in Persian)
 7. Mohammadi, A.(1991) Principles of Inference of Islamic Law ,7th ed, Tehran, University of Tehran Edition. (in Persian)
 8. Mossadegh, M. (1954) Principles of organization and legal courts, (n.p.). (in Persian)
 9. Mohajeri, A. (2013), Expanded civil procedure, 3rd Edition, Tehran: Fekrsazan. (in Persian)
 10. Nahreini, F. (2020), Civil procedure, 3rd Edition, vol 2, Tehran, Ganje Danesh. (in Persian)
 11. Afandi, H. (1993), Dorar-0l-Ahkam fi sharh-el-Mjalat-ol-Ahkam, Translates to Arabi by Fahmi Al-Hosseini, Beyrut: al-ahya-el-Toras Publications. (in Arabic)
 12. Haeri, S.K. (2007), Al-Qaza fi Al-Feqh-el-Eslami, Qom, Majmae-al-Fekre-el-Esalami Publications. (in Arabic)
 13. Hor Ameli, M. H. (1992) Tafsil-ol-Vasael-ash-Shia, 1st edition, Beyrut: , Al-al-Bayt, al-ahya-el-Toras Publications. (in Arabic)
 14. Hosseini Maraqi, M. A. (1992), “Al-Anavin Al-Fiqhiyyah”, 1st edition, Qom, Islamic Publication Center. (in Arabic)
 15. Hanbali-al-moravedi, A.A.H. (1957) Al-ensaf Men-al-Khalaf Ala Madhhab-el-Emam Ahmad ebn-el-Hanbal, vol 11, Beyrut: , al-ahya-el-Toras Publications. (in Arabic)
 16. Akhond Khorasani, M.M. (n.d.). Kefayah Al-Osul. Qom: Al-Al-Bayt Institute. (in Arabic)
 17. Khorasani, M.K (2012) Kitab-al-Qaza, Qom, Islamic Publication Center. (in Arabic)
 18. Khoei, S.A. (2007) Mesbah Alfeghahah, Qom, Matbaat-ol-Setarah , (in Arabic).
 19. Rashti M.H (1981) Kitab al-Qaza, Qom: matbat-ol-Khyam. (in Arabic)
 20. Jorjani, A. (1987), Al-Tarifat, Beirut: Dar-ol-Kotob-el-Elmaih. (in Arabic)
 21. Sanhaji, Sh.A. (n.d.) Al-Forouq, vol 4, Beirout: Dar-ol-Marefah. (in Arabic)
 22. Qaleb-al-Mahdi, A. (1997)…………….., 1st ed, vol 8, Beirut: Dar-ol-Kotob-el-Elmaih. (in Arabic)
 23. Morvarid, A.A. (1992). Selseleh Yanabi (Al-Qaza-val-Shahadat), Fiqh Shiah Institute, Beirut, Lebanon
 24. Mozaffar, M.R. (2000), Osool al-Feqh, 2nd ed, vol 1-2, Qom: Maktab-El-Eslami Publications. (in Arabic)
 25. Najafi, M (1992), Jawahar al-Kalam in Sharh Sharayat al-Islam, vol 14, Al-Morteza al-alamiah, Dar-ol-Movvarakh-Al-Arabiah. (in Arabic).
 26. CODE DE PROCE′DURE civil ,2019, 110e édition, dalloz.
 27. CODE DE PROCEDURE civile ,1806.
 28. Garsonnet et  Cezar , BRU , Traité Pratique et Théorique de Procédure civile et commercial , 1882 Siry, cité par Emmanuel JEULAND , Droit Processuel Général, 4e édition , LGDJ 2018 .
 29. Gérard couchez , Procédure civile, 2008, 15e édition , sirey.
 30. Henri Motulsky , Ecrits Etudes, 1973 ,  ET NOTES DE procédure civil, Dalloz.
 31. Henrry Soulus , roger perrot , 1991, droit judciaire prive – TOME 3 – SIREY.
 32. Jacques he′ron, thiery, 2012, le bars droit judiciaire privé, 5e édition , Montchrestien.
 33. Serge Gunichard , cécile chainais , frédérique ferrand , procédeur civile droit interne et droit de l’union européen, 2014 , 32e edition, dalloz.
 34. Soraya Amrani Mekki, Yves Strickler, 2014 , Procéduer civil, la nature du lien junidique d’instance, Puf 1er, P.U.F. / Thémis- Droit.
 35. Soraya Amrani-Mekki, Loïc Cadiet, Jacques Normand, 2010, Théorie générale du procès, Presses Universitaires de France - P.U.F. / Thémis -Droit.
 36. Cornu و Gerard, 2007, Vocabulaire juridiquem, 8e-édition, puf, Association Henri Capitant.

 

CAPTCHA Image