نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه قم

3 دانشگاه قم

10.22091/csiw.2021.5854.1889

چکیده

نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده‌ها به ایجاد تعهدات منجر می‌شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به‌تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی‌گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می‌شد. پیروان تئوری کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریۀ ارادۀ یک‌جانبۀ مولد تعهدات مطرح می‌کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانون‌گذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در مادۀ 1-1100 اَعمال حقوقی ناشی از ارادۀ یک‌جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه‌ها وجود دارد، به‌نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می‌دانند و گروهی با استناد به نظریۀ حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به‌عنوان یک نظریۀ عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق ارادۀ یک‌جانبه به‌عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه‌ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Obligation Arising from Unilateral Will in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

  • ghasem Firozifar 1
  • mohammad sadeghi 2
  • seyed Mehdi Mirdadashi 3

1 university Qom

2 Assistant Professor, Department of Law, Hazrat Masoumeh University of Qom

3 University Qom

چکیده [English]

The role of the will in the formation of obligations and determining its limits and effects is not hidden from anyone. It has long been debated whether agreement of wills leads to commitments. In other words, is it necessary to first have two people to make a commitment, or is a single will able to make a commitment against itself? The origin of this question goes back to the obligation to interpret a legal relationship between two people. Followers of classical theory have always been critical of the theory of unilateral will-generating obligations, which have generally been answered by followers of this view. Finally, the French legislature in its recent amendments, in Article 1-1100, has accepted legal action based on unilateral will. There is also this difference of opinion in the law of our country, so that some people are generally opposed to this view and others have accepted it. Regarding the nature of this obligation, some consider it as a kind of covenant, and some, citing the theory of the exclusiveness of contracts and agreements, believe that this view is acceptable as a general theory. Finally, this research is based on analytical and descriptive methods with the aim of examining the creative power of unilateral will as a source of commitment in Iranian and French law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unilateral will
  • commitment
  • agreement
  • French law
CAPTCHA Image