نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق عمومی

2 دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.8183.2273

چکیده

نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده می‌شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین‌المللی و غربی می‌باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل‌ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می‌گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه‌بنیاد حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می‌باشد، دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of legal institutions of public rights and collective rights from the perspective of Islamic and Western thinkers

نویسندگان [English]

  • Abdolsaeed Shojaei 1
  • gholamali ghasemi 2
  • davoud mohebbi 2

1 qom

2 qom

چکیده [English]

The institution of public rights is mentioned in Article 156 of the Constitution as one of the intrinsic goals of the judiciary in order to realize the rights of the people. There are various aspects of this legal entity, including the principles, definition and nature of dissent. The views of Islamic scholars and thinkers are among the theoretical foundations of the institution of public law. On the other hand, one of the ways to reach a consensus on the institution of public law is to explain the legal institution similar to collective law in the sense of "public rights" in international and Western views and doctrine. The present study seeks to answer the question with a descriptive-analytical method, based on the explanation of the views of Islamic and Western thinkers, to what extent and with what quality and quantity is the public law institution similar to the collective law institution in different dimensions? In this research and in each section, the nature, definition and principles of each of the legal institutions of public law and collective law from the perspective of Islamic and Western thinkers have been studied and analyzed.Based on these analyzes, it has been determined that based on the reading of the beliefs and ethics of the Islamic Foundation, public law encompasses a wide range of individual and socialized rights and is more in line with collective rights than the reading of Sharia and jurisprudence based on public law. Which, of course, contains only the socialized individual rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Public law"
  • Collective law"
  • Individual law"
  • Social law"
  • , "
  • group rights"
CAPTCHA Image