1. رویکرد کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به موازین بین‌المللی حقوق خانواده

محیا صفاری نیا

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 123-142

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.814

چکیده
  موازین بین‌المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی ...  بیشتر