1. هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارگردگرا

حسین سیمایی صراف؛ ابراهیم عبدی پور؛ جواد معتمدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.2176.1220

چکیده
      دیدگاه­های کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل می­دهد با عنوان رویکرد می­شناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را می­توان به دو دسته «اراده­گرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر