تحلیل تطبیقی حق ملاقات والد غیر حاضن با فرزند در حقوق جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

 
از جمله معضلات اجتماعی که تمامی جوامع بشری را بعد از جنگ جهانی دوم به صورت بی­سابق­ه­ای، درگیر خود کرده، معضل افزایش طلاق است. و متفرع آن، موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار در سلامت روانی کودکان، مسأله­ی حق ملاقات والد غیرحاضن با کودک است. در این مقاله در صدد این هستیم که مسأله­ی حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند را در دو سیستم حقوقی متفاوت مورد مطالعه­ی تطبیقی قرار دهیم. در نتیجه­ی انجام این پژوهش معلوم گردید در ایالات متحده­ی امریکا و ایران، حق ملاقات حقیقی برای والد غیرحاضن، به رسمیت شناخته شده و والدین می­توانند بر چگونگی انجام آن، توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه اتخاذ تصمیم می­کند. در قوانین هر دو کشور، ملاقات دارای ماهیت واحدیست؛ هرچند از نظر امکان استفاده و شرایط استفاده از ملاقات مجازی و از نظر ضمانت اجرای ممانعت از حق ملاقات، تفاوت‌هایی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد.

تازه های تحقیق

حقوق ایران و آمریکا در خصوص ملاقات حقیقی تفاوت چندانی با هم ندارند ابتدا بر اساس توافق والدین تعیین می‌گردد و در صورت عدم توافق، دادگاه اتخاذ تصمیم می­کند.

در رویه قضایی آمریکا در تبیین تکالیف والدین به منظور اجرای صحیح ملاقات موضوعات جزئی را مورد توجه قرار داده و این امر موجب کاهش  بروز اختلافات آتی می‌گردد ولی قانونگذار ایران در این مورد، مداخله نکرده و در صورت عدم توافق، اتخاذ تصمیم را مطلقا به عهده دادگاه گذاشته و این موضوع، منشاء به وجود آمدن اختلافات زیادی بین والدین حاضن و غیرحاضن می‌شود در رویه قضایی ایالات تکزاس، یوتا، ویسکانسین در مورد ملاقات مجازی والد غیر حاضن با کودک به عنوان جایگزین یا مکمل ملاقات حقیقی مقررات دقیقی وضع شده  و به سرعت در حال گسترش به سایر ایالت ها است، ولی در ایران با وجود افزایش روزافزون استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنتی هیچ نص قانونی در این مورد، وجود ندارد و بهتر است قانونگذار ایران هم، این نوع ملاقات را به رسمیت شناخته و کم و کیف انجام آن را با وضع مقررات مناسب، تبیین نماید و آخرین نتیجه این که مقررات دو کشور در خصوصِ تخلفِ والدِ حاضن یا غیرحاضن، ضمانت اجراهای متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Non-Custodial Parent’s Visitation Right in the Law of Islamic Republic of Iran and the United States of America

نویسنده [English]

  • Morteza Tabibi Jabali
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.
چکیده [English]

One of the social problems which has unprecedentedly affected all societies in the post-world war II era is ‘Divorce’. This has, in turn, brought into notice the vital children’s health-affecting notion of non-custodial parent’s visitation right. This paper is trying to conduct a comparative study of the problem of the right to visit an unaccompanied parent with a child in two different legal systems. As a result of performing this study, it was found that the right of Actual Visitation of non-custodial parent has been officially recognized in both Iran and the US. The way such a visitation happens could be in accordance with both parents’ agreement or - when there is no place for such an agreement - the court’s decision. Visitation right, in the laws of both countries, is of the same nature; there are, nevertheless, differences between the two legal systems in relation to Virtual Visitation, its possibility, conditions, and the way it is performed, and there are differences between the two legal systems in terms of the guarantee for preventing the visitation right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visitation
  • Child
  • Non-Custodial Parents
1- احمد بن فارس بن ذکریاء القزوینی الرازی، ابوالحسین،1979م، معجم مقاییس اللغه،الجزیره، دارالفکر،چ1.
2- اسدی، لیلاسادات، 1388ش،حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان، فقه و حقوق خانواده( ندای صادق)،پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، ش 51 .
3-امامی،سید حسن،1363ش،حقوق مدنی، تهران،انتشارات اسلامیه،بی چا،ج5.
4- انسل، مارک، 1357ش، طلاق در حقوق ایالات متحده آمریکا،  نشریه حقوق تطبیقی، ش1.
5- انصافداران، محمدرضا، 1391ش،  قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی،تهران، جنگل‌جاودانه،چ 1.
6- بازگیر، یدالله، 1378ش،  قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور(حقوق خانواده)،تهران، فردوسی،چ1.
7- پیکهارت، کارل، 1384ش،  کلیدهای تربیت فرزند در خانواده‌های تک سرپرست، با ترجمه سارا رئیسی طوسی، تهران،صابران،چ1.
8- ترفاس،نوال، 2014م،التنظیم القانونی لحق الرؤیة و زیارة المحضون،الجزیره، جامعه محمد خیضر بسکره، چ1.
9-حبیبی تبار، جواد، 1383ش،  گام به گام با حقوق خانواده، تهران، نشر گام به گام،چ2،ج2.
10-حجاری، سارا، 1385ش،با کودکان طلاق چگونه رفتار کنیم،  پیوند، ش329 .
11-خانلری بهنمیری، حسین، 1390ش، حقوق مدنی والدین در حقوق کنونی،دیدگاههای حقوق قضایی، ش 55.
12- خاوندگار، نادر، 1375ش، حضانت فرزندان پس از طلاق در حقوق ایران و مقایسه آن با آمریکا( پایان نامه دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران)،بی نا، بی چا.
13- دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. www.vajehyab.com.
14- شیخ طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن، 1387ق، مبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه،چ3، ج  6.
15-صدیقی، طیبه،1390ش،حق ملاقات کودک بعد از طلاق در فقه و حقوق ایران(پایان نامه دانشگاه‌آزاد ‌نجف‌‌آباد)،بی‌نا،بی‌چا.
16-صفایی، حسین و همکاران، 1390ش، مختصر حقوق خانواده، تهران،میزان،چ29.
17- کلینی،ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق،1388ق،الکافی،تهران،انتشارات اسلامیه، چ3،ج2.
18-محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین،1992م، رد المحتار علی الدر المختار،بیروت،، دارالفکرللنشر و التوزیع،چ2.
19- مغنیه،محمد‌جواد،1379ش،الفقه علی المذاهب الخمسه‌با ترجمه مصطفی جباری و حمید مسجد سرایی،تهران، ققنوس،چ1.
20- نجفی، محمد حسن، 1404ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،بیروت،دار احیاء التراث  العربی،چ7،ج31.
21- نوریان، علی، 1386ش،  حضانت و ملاقات اطفال، پیام آموزش، ش 28.
22- نیومن،گری وهمکاران،1387ش، کلیدهای بازسازی زندگی پس از طلاق(نخستین خداحافظی) با ترجمه فرناز فرود،تهران،صابران،چ2 .
23. Amato, and Keith., (1997) "Seperation from a parent during childhood and adult socioeconomic attainment." Social forces.
24. Balnham, Andrew, and et al.,(2003), "Children and their families: contact Rightstand Welfare." (Hart publishing).
25. Butler, Robinson, murch, and douglas.,(2003) Divorcing children. NY: Kingsley.
26. Clevine. "Custody of Children.,(2012)," United Hospital Fund (United Hospital Fund).
27. Connell, Linda.,(2006), "Child custody visitation and support in Illinios." Sphinx publishing (Sphinx publishing).
28. Desimone, Rebecca.,(2002), "Child custody , visitation and support in Pennsylvania." Sphix publishing (Sphix publishing).
29.  Family court services,(2013), Superior court of California country of Sandiego. "Developing a child custody parenting plan." Handbook for Parents (Handbook for Parents).
30. Katza, Sanford N., (2003) "Family law in america." Oxford university Press.
31. Kindregan, Charles.,(2002), "Family interests in competition: Relocation and visitation." Suffolk university law review.
32. Legal Aid, (2010) Services of Oregon and Oregon Law center- WWW.OregonLawhelp.org. "Family Law in Oregan." (Community Education series).
33. Michigan family independence agency, (2007) (Michigan parenting time)  www.supremecourt.state.mi.us.
34.Rosen, David M.,(1999), "American families and american Law." Plenum Press (Plenum Press).
35. Sauunders, Daniel G.,(2007), "Child custody and visitation violence cases: Legal trends, risk factors and safety concerns." (National online resource center on violence against women).
36. Smith, Robin.,(2000), Do your own divorce in Oregan. SherylRose, 2000.
 
CAPTCHA Image