دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1397، صفحه 1-200 

علمی و پژوهشی

مفهوم و جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ایران: با رویکردی به عدل و انصاف در فقه امامیه

صفحه 1-34

10.22091/csiw.2019.3327.1410

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مجید رضایی دوانی؛ سید محمد صادق قبولی درافشان