دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، اسفند 1397، صفحه 1-224 

علمی و پژوهشی

سوء استفاده از حق تألیف در حقوق آمریکا و ایران

صفحه 1-26

10.22091/csiw.2019.3703.1465

محمد علی انصاری پور؛ حسین باقری نیا