دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1397، صفحه 1-200 
بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدم‌النفع»

صفحه 139-170

10.22091/csiw.2019.3413.1424

سیدمحمدصادق موسوی؛ سید علی خزایی؛ سید هادی دهقان