فهرست مقالات دوره 6 شماره 3 پاییز 1398

شناسنامه علمی شماره

10.22091/csiw.2019.1474

چکیده

 
˜فهرست مطالب™
 
1. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران                                                                                                                                                                                                                                           1
سیداحمد حبیب­ نژاد
زهرا عامری
2.  بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان                                                                                                                                                                                                                                                                                             29
حامد خوبیاری
سیدمحمدصادق طباطبایی
3. ظهور عدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان                                                                                                                55
احمد شمس
سعید شیری
4. مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      89
عزیزاله فهیمی

5.حمایت از اجساد در حقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                          115
غلامعلی قاسمی
مریم شاکری­ فر

6. اصل تعیین حداقل کیفر حبس(تأملی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه)                                                                                                                                                                                                                                       149
فرید محسنی
رضا رحیمیان

7. مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا                                                                                                                                                                                                                                                                   183
ایوب منصوری ­رضی
علیرضا نصیری ­رضی
 

عنوان مقاله [English]

Vol. 6, No. 3 Fall 2019

چکیده [English]

™Contents˜
 
 
1The Role of Public Participation in Enacting Municipal Regulation: A Comparative Study of Western and Iranian Laws                                                  1
Seyed Ahmad Habibnezhad
Zahra Ameri
                       
2- Studying the Effects of Unauthorized Transaction in Imamiyah Jurisprudence, Law of Iran and English Law                                                                                   29
Hamed Khubyari
Seyyed Mohmmad Sadeq Tabatabaei
 
3- Emergence of Non-Gratuitousness in Iranian Law, Imamiyah Jurisprudence and a Comparative Contrast with the UK Legal System                                                              55
Ahmad Shams
Saeed Shiri
 
4- Fundamentals of the Philosophical Look at Nature in the West and Islam           89
Azizollah Fahimi
 
5- Protecting the Dead Bodies under International Humanitarian Law and Islamic Views                                                                                                           115
Gholamali Ghasemi
Maryam Shakerifar
 
6-The Principle of Minimum Sentence of Imprisonment (A Comparative Reflection   on Islamic Jurisprudence and French Law)                                                                            149
Farid Mohseni
Reza Rahimian
 
7- A Comparative Study of Fact-Witness Payment in Islamic and American Law 183
Ayyoub Mansouri Razi
Ali Reza Nasiri Razi
 
 
 

CAPTCHA Image