تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

3 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

10.22091/csiw.2021.5406.1830

چکیده

یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش­بینی قالب­های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می­باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون  فرانسه آثار و احکام آن­ها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است. مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان می­دهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو نظام حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید.

تازه های تحقیق

انتقال جنبه مثبت تعهد[1]از جنبه های مختلف، متفاوت از انتقال جنبه منفی تعهد[2] بوده و نمی توان انتظار مطابقت کامل این دو نوع انتقال تعهد در آثار و احکام آنها به خصوص در موضوع بقاء یا سقوط عقود تبعی آنها را داشت. در حقوق فرانسه ، اصل عدم انفکاک عقود تبعی از طلب چه در قانون سابق و چه در قانون تعهدات فعلی فرانسه مصوب 2016 میلادی ، از اصول مسلم و غیر قابل تردید در حقوق تعهدات بوده و در آراء دادگاه های فرانسه نیز ملاحظه می گردد اما در حقوق ایران این امر با تردید هایی مواجه هست . اصل نهاد انتقال طلب با اقتباس از قانون فرانسه به حقوق ایران وارد شده است اما مهمترین اثر آن یعنی وضعیت عقود تبعی طلب در صورت انتقال اصل آن ، در حقوق ایران مسکوت مانده است اما بر مبنای اصول عقلی و حقوقی و با اتکاء به قواعد عمومی  و نظر به رویه دادگاه ها در این خصوص ، باید در حقوق ایران از نظریه تبعیت توابع طلب از اصل آن دفاع نمود. اما در خصوص انتقال دین ، قانونگذار فرانسه در اصلاحات 2016 و  آوریل ۲۰۱۸  با تاسیس نهاد انتقال دین، به طور صریح به سقوط توابع دین در زمان انتقال آن اشاره نموده است. بررسی ها نشان می‌دهد در حقوق ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد اما با توجه به سابقه بحث در فقه امامیه در عقود ضمان و حواله و شهرت نظر فقها در خصوص سقوط توابع دین، پذیرش این نظر در حقوق ایران از یک طرف موافق قول مشهور فقها خواهد بود و از طرف دیگر با اصول حقوق اروپا مخصوصاً حقوق تعهدات جدید فرانسه همخوانی خواهد داشت.[1]  Cession de créance

[2]  La cession de dette

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Cession of Original Obligation on Accessory Contracts in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

  • reza sokouti nasimi 1
  • Ali Gharibeh 2
  • ali javid 3
1 Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Social Science, University of Tabriz.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Branch of Tabriz.
3 Ph. D. Student in Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Branch of Tabriz.
چکیده [English]

One of the developments that was made in the French Civil Code in 2016 as a result of obligation rights' reform was the prediction of independent models to cession commitments and expression of the criteria governing them including the explanation of the status of accessories and guarantees of the original obligation in case of cession to third parties. However, this subject has many ambiguities in Iranian law and there are no explicit and definite articles about it. The Iranian Civil Code with adaptation of former French Civil Code, mentions the methods of Cession of Commitment, but contrary to French law, do not specify their effects and rulings, including the status of Accessory Contracts. The descriptive-analytic study of the subject in the legal systems of France and Iran demonstrates that the new French law of obligations is very similar to the Iranian legal system in this regard and in both legal systems, by ceding the positive aspect of the obligation (cession of the claim), its accessory contracts are also ceded, but the cession of the negative aspect of the obligation (cession of the debt) causes the termination of its accessory obligations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary Obligation
  • Accessory Contract
  • Accessories of Obligation
  • Cession of Claim
  • Cession of Debt
1)     بزرگمهر، امیرعباس و مهرانی، غزال، 1395ش، اصلاحات در قانون تعهدات فرانسه،تهران،دانشگاه عدالت.
2)     الجبعی العاملی، زین­الدین (شهید ثانی)، ۱۳۹۹ ق، مسالک الافهام، قم ،دارالهدی.
3)     جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1372ش،ترمینولوژی حقوق،تهران،انتشارات گنج دانش.
4)     ---------------------، 1353ش،دوره حقوق مدنی (عقد ضمان)، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار
5)     --------------------،1378ش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران،انتشارات گنج دانش،ج1.
6)     السنهوری، عبدالرزاق احمد، 2000م ،الوسیط فی شرح القانونی المدنی الجدید (نظریه الالتزام بوجه عام          الاوصاف الحواله)، بیروت، منشورات­الحلبی الحقوقیه.
7)     شعاریان، ابراهیم؛ ترابی، ابراهیم،1395ش، حقوق تعهدات، تهران، مؤسسه شهر دانش.
8)     شهیدی، مهدی،1390ش ،سقوط تعهدات، تهران، مجد.
9)     صفایی، حسن،1389 ش،دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، میزان،ج2.
10)  طباطبائی یزدی، محمدکاظم،1399ق، عروة الوثقی، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه،ج2.
11)  عبده بروجردی، محمد،1389ش، حقوق مدنی، تهران، نگاه بینه .
12)  عدل، مصطفی،1373ش، حقوق مدنی، تهران، بحرالعلوم.
13)  کاتوزیان، ناصر، 1376ش،حقوق مدنی (عقود اذنی وثیقه­های دین)، تهران،شرکت سهامی انتشار.
14)  ----------،1374ش، حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)، تهران، نشر یلدا.
15)  میرزانژاد جویباری، اکبر،1392ش، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و انتقال طلب: وحدت یا تعدد،فصلنامه رأی، دوره ۲ .
16)  نجفی، محمدحسن،1981م ، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی،ج26.
17) Carbonnier, Jeam, Droit Civil,(1976), Paris, Presses universitaires.
18) Chantepie, Gael et Latina, Mathias,(2016), La reforme du droit des obligations. Commentaire theorique et pratique dans L’ordre du Code Civil, Paris, Dalloz.
19) Conte, Henri, Cession de Creance, (2018), Quelle concurrence entre Le code civil et le code monetaire et financier?, le quotidien juridique, n’69.
20) Gaudement, Eugene,( 1956), theorie generale des obligations, Paris, publipar H.Dessbios et gaudement.
21) Lando, Ole & Beale, Hugh,(1999), Principles of European contract law, part III , London, Kluwer Law international.
22) Malaurie, Philippe et Aynes ,Laurent et Stoffel-Munck,philippe,( 2018), droit des obligations, Paris, LGDJ, 10th ed.
23) Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre et Jestaz, Philippo,( 1987), Publicite fonciere , Paris, sirey.
24) Mazeads, Henri et chabas ,Francois, Lecons,( 1985), de droit civil , Paris, mont chrestien.
25) Mekki, Mustapha,( 2016), droit des societes et obligations ,Paris, electron, http://www.Mekki.fr.
26) Planiol, Marcel et Ripart, Georges,(1930), traite pratique de droit civil francais, VI  , Paris, LGDG.
27) Terre, Francois et simler, philippe et Lequette, Yves et Chenede,(2019),Francois droit civil, Les obligations, Paris, Dalloz.
 

 

CAPTCHA Image