نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه حقوق، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه حقوق، اصفهان، ایران. رشته تخصصی: دکتری حقوق خصوصی.

10.22091/csiw.2021.5146.1725

چکیده

بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می‌تواند مال کلی فی‌الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه‌ی قسم دوم است. یعنی در آن‌جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچ‌کدام از این دو مانع نمی‌تواند صحت این نوع عقد را خدشه‌دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در نظام‌های حقوقی فرانسه و مصر صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شده‌است. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به‌عنوان انتقال، بلکه به‌عنوان توافق به انتقال، شناخته می‌شود. در نظام‌حقوقی ایران، قانون‌گذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننموده‌است. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده 842 قانون مدنی، می‌توان عقیده‌بر صحت را تقویت نمود.روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transfer of Nonexistent Property in Future Sales Contracts: A Comparative Study of Imamiah Jurisprudence and Iranian, French and English Laws

نویسندگان [English]

  • mohammad riyahi 1
  • mohammad jaafari fesharaki 2

1 P.h.D. student in Private Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Private Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The sale of a future property is a transaction in which the property does not yet exist at the time of the contract’s conclusion but will exist in the future. The property may be passing of ownership or an ascertained (i.e. definite and specific) object. This study investigated the latter type, that is, the sale of a future ascertained object. There are two obstacles to the validity of this contract. The first obstacle is the impossibility of ownership of nonexistent. The second obstacle is that this type of sale is uncertain (Bai' al-Gharar). However, from an analytical point of view, neither of the said obstacles can impair the validity of this type of contract because both obstacles can be overcome. In French civil code, making commitments concerning a future property is explicitly authorized. In English law, the sale of future property, which is a type of unascertained property, is not known as a transfer, but as an agreement to transfer. In the Iranian legal system, the legislator has not addressed this subject through a specific law. However, some principles of the legal system and some legal texts, including Article 842 of the Civil Code, can act as a basis for the sale of future property.This study draws on analytical–descriptive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer
  • possession
  • Nonexistent Property
  • Sale
  • Future Property
CAPTCHA Image