نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه میبد

2 دانشجوی دوره دکتری

10.22091/csiw.2021.5714.1859

چکیده

در سیستم های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب ،قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائی است و به عنوان مثال در عقود مکاتبه ای نظریه ارسال قبولی، ملاک تحقق عقد است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضلاتی همچون سوء استفاده از حق، پنهان‌کاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود به معاملات بزرگ، عدم توازن عادلانه طرفین، ناآگاهی به معامله‌ی معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عین حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل 40 قانون اساسی و مواد 38 قانون آئین دادرسی مدنی، 833 و 680 قانون مدنی و برخی از نظریات فقهیان که تا کنون مهجور مانده، می توان به وضع قاعده جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسلام و ایران را همگام با قطار جهانی سازی حقوق، در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study About Knowledge and Information of the Opposite Party of Juridical Acts in Islamic and Western law

نویسندگان [English]

  • nasrolah jafari 1
  • marziye alimoradi 2

1 Law

2 faculty of law

چکیده [English]

In foreign law systems and in most international legal instruments such as the CISG and PECL, it is accepted that the legal will must be addressed, some of them furthermore consider another element of information necessary to infiltrate their stated willpower That from a philosophical perspective, the principle of equality and Practical fair equality of the parties considered and that the beneficiary of the declared will remain free from harm. The well-known theory in Iranian law does not require the audience to be informed about the will Which has brought with it obvious problems of abuse of power, deliberate secrecy, expanding the scope of civil liability, increased risk of entering into large transactions, unbalanced equilibrium of the parties, ignorance of conflict of interest, fraud and the like. Given the promulgation, the general rules of contracts and their non-opposition to religious law and the rational support for conforming laws to the needs of society can evolve for necessity and expediency. Currently, pursuant to Article 40 of the Constitution, and Articles 38 of the Code of Civil Procedure, 833 and 680 of the Civil Code and jurisprudential rules are applicable. Regarding corrupt sequences that lack the regularity of the theory of informing the audience On Iranian contract law, and a further review in the article in question, the void is obvious, not in the proof Rather, fixation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intention and will
  • rescission
  • Opposite Party of Juridical Acts
  • Receipt theory
  • information theory
CAPTCHA Image