نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق جزا ، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم

10.22091/csiw.2021.6127.1929

چکیده

هرجامعه به اقتضای شرایط، ارزش‌ها و فرهنگی که برای آن حاکم است از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می‌کنند چون موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می‌کند. به همین جهت نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص از مواد 461 تا 494 کود جزا، و 1ـ434 تا 30 ـ 434 را به این جرایم اختصاص داده است.
این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی این جرایم هم‌چون: عدم اعلام جرم، تهدید یا ترساندن قربانی جرم به مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی‌کردن عاملان جرایم از دیدگاه قانون کیفری افغانستان، فرانسه و اسلام شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانون‌گذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

proof barriers to judicial justice in the criminal law of Afghanistan, France and Islam

نویسندگان [English]

  • Adel Sarikhani
  • sayed haidar shah mousavi

Departement of law, qom university

چکیده [English]

Abstract
Every society, in accordance with the conditions, values and culture that governs it, prevents obstacles to the administration of judicial justice and punishes violators of its administration, Because obstacles to judicial justice are behaviors that interfere with the rights of individuals to equal access to the judiciary or the right of society to prosecute and punish criminals, and provide the basis for the lack of justice.
For this reason, the Islamic political system has provided appropriate and comprehensive solutions for the realization of judicial justice and has pointed out the obstacles to its realization In the penal laws of Afghanistan491-461) ( and France (30-434ـــ1-434) to these crimes.
This article has been done by descriptive-analytical method, While examining the concept of crimes against judicial justice, proof barriers to these crimes such as: Failure to report crimes, threatening to Victim not file a complaint, Eliminate the evidence of the crime and Hiding criminals From the perspective of the criminal law of Afghanistan, France, and Islam have been studied.In the end, The performance of the legislators of these countries in dealing with this category of crimes has been criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial justice
  • Barriers to legal procedure
  • Quran
  • Afghanistan Penal Code
  • French Penal Code
CAPTCHA Image