نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه امام حسین ع

10.22091/csiw.2021.6364.1977

چکیده

در نظام رومی ژرمنی فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، روشن است: مفهوم ضرر وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در مسئولیت مدنی دارد، اجرای تعهد با درخواست کتبیِ آغاز و در صورت با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ و جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می‌گردد. در فقه عدم انجام مفاد عقد و شروط، فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ می‌رسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمی‌شود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر , فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد 221 و 222 ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم به‌صورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. . روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است، در تحلیل مضمون، تلاش می‌گردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دال‌ها در دو متن متفاوت بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Paradigmatic eclecticism of the system of non-fulfillment of obligations and the resulting damages in Iranian law, a comparison with Imami jurisprudence and French law

نویسنده [English]

  • ataollah bigdeli

imam husein univercity

چکیده [English]

In the Germanic Roman system, the process of contractual liability are clear: the concept of loss is a broad concept and fault plays a major role in creating civil liability. Failure to do so will result in direct coercion, indirect , compensation, the possibility of judicial termination and,, compensation for damages . In jurisprudence, non-fulfillment of the provisions process is clear: The concept of loss is a narrow and supervisory concept, fault has no role in creating civil liability, in case of non-implementation (if its meaning is conceivable) there is a possibility of direct coercion by the ruler Damages due to late payment are not counted as damages. But the system of guaranteeing the non-implementation in Iran intends to combine these two coherent systems. Leaving aside the fundamental ambiguity of the concept of contract-obligation in Iranian law, loss and its extent, the role of fault in the realization of responsibility and the process of non-performance in Iranian law are ambiguous. Because the Iranian system has accepted the Conditions in the contract from jurisprudence and(Fiqh) also in Articles 221 and 222 C.C, the violation of the obligation. Combining these two systems together is fundamentally impossible, and the Iranian system must move towards one of these two. The method of this research is material content analysis and historical analysis of the legislative process. In content analysis, an attempt is made to examine the central sign along with the surrounding concepts of the problem of discovering and matching signs in two different texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eclectic system of contractual damages
  • system of damages due to non-fulfillment of obligations
  • compensation for damages
  • fault in civil liability
CAPTCHA Image