نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدتبریز

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات وعلوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی ،واحد تبریز

4 گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدتبریز

10.22091/csiw.2021.6776.2051

چکیده

به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی ونیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی درمواردی جهت حمایت ازحقوق زیان دیده ونیز زیان زننده ناتوان ازجبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی ازفعل دیگری بدانند که تحت حمایت ونظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که درنظام حقوقی کامن لا به مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود می باشد و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق ازچالش های اساسی این حوزه ازحقوق است . با توجه به وضع خاص ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، نظریه های متعددی ازجمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر درمحافل حقوقی ایران مطرح گردیده است .
این مقاله درصدد آن است، ابتدا مسئولیت محض کارفرما را به عنوان مبنای حاکم درنظام کامن لا با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، وتوزیع ضرر شناسایی نموده وسپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و مجازات اسلامی ازجمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران نائل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The feasibility study of employer`s civil liability by strict liability in Iranian and Common law

نویسندگان [English]

  • mansour nosrati 1
  • Esmaeil Saghiri 2
  • Hassan Pashazadeh 3
  • Ali Gharibeh 4

1 Ph,d

2 Department of private law, Faculty of law,seminary and political science, Islamic Azad university,Tabriz

3 Department of private law, Faculty of law, seminary and political science, Islamic Azad university, Tabriz

4 Department of private law, Faculty of law, seminary and political science, Islamic Azad university, Tabriz

چکیده [English]

Contrary to domination of the principle of personal responsibility, the social necessities and demands of the today`s societies have caused that the legal systems in the direction of protecting the rights of victim and injurer who unables from the compensation, know liable somebodies for committing harmful action of another person who acts under their protection and supervision.The clear example of this liability that is known as vicarious liability in Common law, is the employer`s civil liability against the actions of his employees, and the determination of genuine foundation of liability is an essential challenge in scope of civil liability and will be considered in this article. The different legislation of article 12 of civil liability code, has created the several interpretations about the foundation of civil liability in Iranian law such as theories of assumed fault, the guarantee of right and the risk.
Therefore, this article intends to identify initially the employer`s strict liability as a basis of governing to Common law referring to the policies such as ability to citation loss,, economic analysis of civil liability and, loss-spreading and then, to introduce the strict or without fault liability as foundation of governing to the employer`s civil liability in Iranian law through juridical bases arranged in civil and penal code such as theory of conventional citation of damage and ambiguity resolution about article 12 of civil liability code .

کلیدواژه‌ها [English]

  • vicarious liability
  • Compensation
  • Ability to citation
  • Victim
CAPTCHA Image