بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه

10.22091/csiw.2022.6493.1999

چکیده

امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد.که تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های سیستم تعرفه و سیستم توجه به کارکرد اعضاء،لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو سیستم حقوقی در تلاش هستندتا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of bodily injury compensation in Iranian and British law

نویسندگان [English]

  • adel sarikhani 1
  • mahdi sharifi 2
1 Professor and faculty of Qom University
2 PhD of Al-Mustafa Al-Alamiyah
چکیده [English]

A comparative study of the status of organs' damages in Iranian and British law

Today, in many countries, special plans have been organized and approved to identify bodily injuries and compensation for bodily injuries, and in line with criminal policies, deterrence goals are considered along with compensation. A descriptive study of the issue in the criminal law system of Iran and the United Kingdom, what are the differences in the cognitive concept of the cases of organ and compensation for bodily injury in the law of both countries. Diyat, Arsh, and government are established and evaluated and calculated in the English legal system using the methods of the tariff system and the system of paying attention to the function of members, happiness and lost lives of individuals, and by valuing human life and evaluating quality. People's years of life calculate bodily harm, and both legal systems strive to be able to calculate and compensate for bodily harm in a realistic way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organ
  • bodily injury
  • injury
  • arch
  • hokumat
CAPTCHA Image