دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تیر 1402، صفحه 1-186 
درآمدی بر نسبت میان نظریه اخلاقی امر الهی و حقوق بشر

صفحه 25-42

10.22091/csiw.2023.8774.2349

علیرضا دبیرنیا؛ احسان موحدی پور؛ اعظم طالب نجف آبادی