دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، دی 1402، صفحه 1-169 

علمی و پژوهشی

نقش حسن‌‌نیت در مسئولیت متصرف مال غیر با مطالعه تطبیقی درحقوق آلمان، ‌‌انگلیس و ایران

صفحه 1-24

10.22091/csiw.2024.9584.2430

سیداحمد حسینی؛ سیدمصطفی محقق احمدآبادی (داماد)؛ محمد عیسائی تفرشی