تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از فعل کارگر در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور-استادیار

10.22091/csiw.2023.8263.2286

چکیده

مطابق قاعده کلی مسئولیت هرکس مسئول افعالی است که خود مرتکب می شود و یا دستور ارتکاب آنها را می دهد بنابراین مسئولیت ناشی از فعل غیر چهره استثنایی داشته و برخلاف قاعده است از مسئولیت ناشی ازفعل دیگری در حقوق کامن لو با عنوان «vaicrious liability»یاد می گردد . که از آن به مسئولیت نیابتی تعبیر می شود. در منابع مسئولیت مدنی نظام کامن لو ذیل همین عنوان به بحث از مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگر پرداخته شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به صورت تطبیقی آخرین نظریات ارائه شده در خصوص بنیان ها و شرایط این مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ایران مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و خاص بودن آن فقط از جهت ناشی از فعل غیر بودن آن است؛ در حالی که در حقوق انگلیس این مسئولیت از دو جهت خاص تلقی می گردد؛ از جهتی بر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است و از سوی دیگر در چارچوب نظریه عینی مسئولیت قرار دارد و تنها بر اساس عنصر زیان بوجود می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the foundation and conditions of the employer civil liability resulting from the act of the employee In Iranian and British law

نویسنده [English]

  • meysam musapour
Assistant Prof of pnu
چکیده [English]

As a general rule, everyone is responsible for the actions he commits or orders them to commit. Therefore, Liability arising from another act has an exceptional face and Does not comply with the rule. this liability In common law is referred to as "vaicrious liability". In Iranian law and the common law, aforesaid liability has been studied under the title of employer liability for harmful actions of the employee. This article by using analytical and descriptive methods and comparatively has researched the foundations, conditions and characteristics of this responsibility in Iranian and British law. According to Article 12 of the Iranian Civil Liability Law, the employer's liability is based on the theory of fault and its specificity is only due to caused by another action; While in English law According to the decision of the courts this responsibility is considered special in two ways, first; this is Contrary to the principle of personal responsibility Secondly; In the framework of strict liability theory, responsibility is only arises on the basis of the element of Damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vaicrious liability؛ fault
  • ؛strict liability؛ additional responsibility
CAPTCHA Image