مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجراهای آن در ایران و غرب (با تأکید بر کووید-19)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند.

10.22091/csiw.2022.7754.2217

چکیده

واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند. با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل می‌گیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی صورت گرفته است نشان می‌دهد که مخالفان واکسیناسیون اجباری با استناد به ممنوعیت نقض حق حیات بواسطه عوارض واکسن و نقض حق بر حریم خصوصی و نیز با تأکید بر آزادی انتخاب آگاهانه افراد، وظیفه دولت­ها را صرفاً بکارگیری تلاش در جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ می­کند می دانند و نه اینکه آنان را وادار به تبعیت از این تلاش­ها نمایند. اما مدافعان واکسیناسیون اجباری، ضمن دفاع از مفهوم سلامت عمومی به عنوان یک کالای عمومی و تقدم آن بر حفظ حقوق فردی افراد بر ماهیت جمع گرایانه حق بر سلامت تأکید می ورزند و ضمانت اجراهای کیفری و اداری متنوعی را در جهت الزام به واکسیناسیون مطرح می‌نمایند. بسیاری از کشورهای غربی با تنوع بخشیدن به انواع ضمانت‌های اداری و مالی در چارچوب این الزام سیاستگذاری نموده‌اند. در ایران اما نقصان نظام حقوقی در پیش‌بینی ضمانت‌های اداری کافی به ویژه در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی و دستیابی به خدمات عمومی و نیز سازوکارهای تشویقی می‌تواند مانعی در مسیر تضمین این نفع عمومی باشد.

تازه های تحقیق

این پژوهش استفاده کنونی از سیاست واکسیناسیون اجباری ملی و مجازات‌های مربوط به عدم انجام آن را در غرب و ایران مورد مطالعه قرار داده است. این اولین گام به سوی ارزیابی جهانی از اثربخشی سیاست‌های واکسیناسیون اجباری است. واکسیناسیون اجباری نیز از مباحثی است که محل تلاقی و تزاحم حق‌های مختلف است. حق افراد بر حریم خصوصی و ممنوعیت هرگونه اجبار و حق آنان در برخورداری از سلامت عمومی و زندگی در محیط بدون خطر. با این وجود لزوم مداخله دولت به منظور تأمین خیر عمومی و دفاع از منافع اجتماع،کفه استدلال به نفع موافقان واکسیناسیون اجباری را سنگین‌تر نموده است. بسیاری از کشورها در خط مشی خود مقرراتی را برای مجازات افرادی که از این امر پیروی نمی‌کنند، گنجانده‌اند. مطالعات موردی نشان داده است که این عوامل بازدارنده طیف وسیعی از مجازات‌های یک‌باره و مستمر با درجات مختلف را شامل می‌شود. در ایران نیز موضوع واکسیناسیون اجباری در خصوص برخی بیماری‌های خاص مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته و خودداری از این الزام مجوز اقدامات کیفری و نیز اداری است. غلبه در این میان با تدابیر کیفری است. اما پیشنهاد می‌شود تا حد امکان اهداف مورد نظر از طرق غیر الزام‌آور و با سازوکارهای تشویقی و نیز زمینه سازی برای اقناع افکار عمومی دنبال گردد. گسترش ضمانت اجراهای اداری و تنوع بخشی به آن‌ها از جمله اعمال محدودیت‌های هوشمند و نیز استفاده از ابزارهای مالی به منظور تشویق می‌تواند به دایره ضمانت اجراها در حقوق ایران بیفزاید.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foundations of Mandatory Vaccination and Its Sanctions in Iran and the West (With Emphasis On Covid-19)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagher Moghaddasi 1
 • zahra ameri 1
 • ahmad khosravi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, University of Bojnord .
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand .
چکیده [English]

Vaccination plays a significant role in fighting diseases especially during epidemics. With the spread of epidemics such as Covid-19, the debate over compulsory vaccination is largely get around whether the creation of a public good takes precedence over the individuals' freedoms? And in the case of the acceptance of compulsion, which mechanisms can be manipulated to ensure it? The results of this research, which has been conducted through a descriptive-analytical-comparativemethod, demonstrate that the opponents of mandatory vaccination, relying on the prohibition of violating the right to life due to side effects of the vaccine and violation of right to privacy as well as emphasizing the individuals' freedom of conscious choice, maintain that the duty of states is only to try to provide the facilities which save the lives of the individuals and not compel them to comply with these attempts. However, advocates of compulsory vaccination, while defending the concept of public health as a public good and its priority over the protection of individual rights, put emphasis on the collective nature of right to health and present a variety of criminal and administrative sanctions in order to force the vaccination. Many western countries have adopted policies within this requirement by diversifying their various administrative and financial sanctions. In Iran, however, the lack of a legal system to provide adequate administrative sanctions particularly in the area of deprivation of social rights and access to public services, as well as encouraging mechanisms, can be an obstacle to ensuring this public interest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mandatory Vaccination
 • Contagious Diseases
 • Public Health
 • Sanction
 1. آل کجباف، حسین، 1392ش، مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین­المللی حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هفتم، ش24.
 2. افراسیابی، صابر، خوئینی، غفور ، مجتهد سلیمانی، ابوالحسن،1398ش، مبانی قانونی و اخلاقی جرم­انگاری در حقوق کیفری ایران، اخلاق در علوم و فناوری، سال چهاردهم، ش4.
 3. برهانی، محسن ، رهبرپور، محمدرضا،1390ش، چرایی جرم­انگاری در قلمروی اخلاق زیستی، فصلنامه حقوق، دوره 41، ش 4.
 4. بهادری جهرمی،علی ، فتاحی زفرقندی،علی،1395ش، محدودیت های آزادی های عمومی در حکومت های اسلامی و سکولار، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب،دوره 3، ش 2.
 5. راسخ، محمد،1385ش، مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش،تهران، طرح نو.
 6. روستایی، مهرانگیز،1394ش، مقایسه تطبیقی اصل ضرر و قاعده لاضرر در توجیه مداخله کیفری، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 19، ش2.
 7. صلح چی، محمدعلی، درگاهی، رامین ، 1392ش، بررسی ماهیت حقوق همبستگی؛ حقوق جمعی یا مردمی، فصلنامه پژوهش‌های حقوق عمومی، سال 15، ش 41.
 8. فرج بخش، امیر،1397ش، جرم­انگاری غیرصحیح و تأثیر آن بر بی­کیفری، تهران، انتشارات آفاق،چ1.
 9. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، 1390ش، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، نشر میزان،ج1.
 10. قورچی بیگی، مجید،1398ش، واکاوی جرم­انگاری ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه، پژوهش­نامه حقوق اسلامی، سال بیستم، ش 1.
 11. میل،جان استوارت ،1385ش، رساله­ای درباره آزادی؛ مترجم جواد شیخ­الاسلامی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 12. نوبهار، رحیم،1387ش، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، تهران، انتشارات جنگل،چ1.
 13. یزدیان جعفری، جعفر ، خیرمندی، الهه،1394ش، پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری، حقوق اسلامی، سال دوازدهم، ش 45.
 14. Attwell,K, Navin,k. ,Lopalco,p.Jestin,c.Reiter,s.Omer,s.(2018), Recent Vaccine Mandates in the United States, Europe and Australia: A Comparative Study. Vaccine ,Vol 36,No 48.
 15. Attwell,K,Rizzi,m.Mckeniz,l.Carlson,s.Roberts,L.Tomkinson,S.Blyth,ch(2021),COVID-19 vaccine Mandates: An Australian attitudinal study,Vaccine.
 16. Attwell, K., Navin., M.(2019), Childhood vaccination mandates: Scope, sanctions, severity, selectivity, and salience, Milbank Q, Vol 97,No 4.
 17. Barham, T., Maluccio, J.A.(2009), Eradicating diseases: The effect of conditional cash transfers on vaccination coverage in rural Nicaragua, Journal of Health Econ, Vol 28 ,No 3.
 18. Bychawska-Siniarska(2107), Protection the right to freedom of expression under the European Convention on human rights; A handbook for legal practitioners, Council of Europe
 19. Cave, E.(2017), Debating the future of mandatory vaccination, BMJ
 20. Cole, J.P., Swendiman, K.S.(2014), Mandatory vaccinations: precedent and current laws, report, Washington D.C. https://digital.library.unt. edu/ark:/67531 /metadc306495/
 21. Francis, L.P., Francis, J.G(2012),Criminalizing health-related behaviors dangerous to others? Disease transmission, transmission-facilitation, and the importance of trust, Criminal Law and Philosophy, vol 6
 22. Fujiwara, S.(2006), Is mandatory vaccination legal in time of epidemic?, Virtual Mentor, Vol 8,No 4
 23. Gravagna,k. Becker,A. Valeris-Chacin,R. Mohammed,I. Tambe,S. A. Awan,F. L. Toomey,T. E. Basta,N(2020), Global assessment of national mandatory vaccination policies and consequences of non-compliance,vaccine, Vol 38,No 49.
 24. Harel, A.(2015). The duty to criminalize, Law and Philosophy, vol 34 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines- mandatory-2021-08-16/
 25. Irrazábal, G., Belli, B., Eugenia Funes, M.(2019), The right to health versus conscientious objection in Argentina, Revista Bioética, Vol 27 ,No 4
 26. King, J., Motta Ferraz, O.(2021), Legal, Constitutional, and Ethical Principles for Mandatory Vaccination Requirements for Covid-19, LEX-ATLAS: COVID-19
 27. Krasser, A. (2017), Compulsory vaccination in a fundamental rights perspective; lessons from ECtHR, ICL journal, Vol. 15, Issue.2.
 28. Lahariya, C(2008), Mandatory vaccination: is it the future reality?, Singapore Medicine Journal, Vol 49 ,No 9
 29. McAllister-Grum K.(2017), Pigments and Vaccines: Evaluating the Constitutionality of Targeting Melanin Groups for Mandatory Vaccination, The Journal of Legal Medicine, Vol 37 ,No 1–2
 30. Offit, P(2012).Should childhood vaccination be mandatory? Yes, BMJ
 31. Osbourne, R.M., Clark, S.J.(2021), Should the SARS-COV-2 vaccine be mandatory for nurses? An ethical debate, British Journal of Nursing, Vol 30 ,No 2
 32. Panagopoulou, F.(2021), Mandatory vaccination during the period of a pandemic: Legal and ethical considerations in Europe, Bio Tech, Vol 10,No 4
 33. Paterlini, M(2018).Italy suspends mandatory vaccination of nursery children after senate vote, BMJ
 34. Pierik,R(2018).Mandatory vaccination: An unqualified defence, Journal of Applied Philosophy, Vol 35,No 2
 35. Rainey B. Mc Gormickt, Ovey C(2021).the European Convention and human rights, Oxford, New York, Oxford University Press
 36. Savulescu, J.(2021) Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?, Journal of Medical Ethics, Vol 47,No 2
 37. Savulescu, J., Pugh, J, Wilkinson, D.(2021), Balancing incentives and disincentives for vaccination in a pandemic, Nature Medicine, vol 27
 38. Schabas, W. (2015), the European Convention on human rights; commentary; Commentary, Oxford commentaries on international law, Oxford University Press.
 39. Stokel-Walker, C.(2021), Covid-19: The countries that have mandatory vaccination for health workers, BMJ.
 40. Tara, C. S. (2019), Vaccine Rejection and Hesitancy: a review and call to action, open forum infectious diseases ofx 146.
 41. Torjesen, I(2019). German parliament vote to make measles vaccination mandatory, BMJ
 42. Vodenitcharova, A.(2016) Ethical and healthcare considerations in relation to mandatory vaccination -Bulgarian perspective, MedInform Journal, Vol 3,No 2

Persaian sources: - Afrasiabi, S., Khoeini, Gh., Mojtahed Soleymani, A. (2020), Legal and ethical principles of criminalization in Iran’s Criminal Law, Ethics in science and Technology, Vol.14 (4), 

CAPTCHA Image