مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

2 هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده آموزش های الکترونیک، دانشگاه قم

10.22091/csiw.2023.7371.2156

چکیده

تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزش ها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی_ تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظام های حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظام های حقوقی ذکر شده این رفتار را بی پاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه شده اند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزش های اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفت هایی که با این ارزش ها می شود برخوردهای شدیدی را روا می دارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Nature of the Spread of Prostitution in the Laws of Iran and France and Imamiyah Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Zahra Sarikhani 1
  • Adel Sarikhani 2
  • maryam ranaei 3
2 هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
3 MA in Criminal Law and Criminology, Faculty of Electronic Learning, University of Qom.
چکیده [English]

Explaining the nature of the spread of prostitution requires an awareness of the norms, values, and behavioral, moral, and cultural principles that govern society. The fundamental question that arises is what are the similarities and differences between the legal systems of Iran and France and Imami jurisprudence in this regard? In the present study, with the descriptive-analytical method, the most important results are that in each of the mentioned legal systems, if prostitution is used in its specific meaning (sexual activity outside the framework of marital relations and marriage), none of the systems The mentioned legal issues have not left this behavior unanswered, because they have caused damage to the privacy of the family and the values that govern society. In a more general sense, not only the Imami jurists, but also the Iranian legislature, under the influence of religious and moral teachings, is more sensitive to moral and religious values and reacts sharply to the opposition to these values. There is no sensitivity or conflict in this regard in the French legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proliferation
  • Prostitution
  • Qazf
  • Iran
  • France
CAPTCHA Image