آیین تعقیب قاضی و شیوه های رسیدگی آن در کشورهای اسلامی، رومی‌ -ژرمنی و کامن لا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22091/csiw.2023.8783.2351

چکیده

دادگاه‌ها ممکن است با دو نوع دعوا بر تصمیم‌‌گیرندگان قضایی مواجه گردند؛1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان‌بار. حال در این مقال در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه‌ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش‌بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد، تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی و تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوا از قسم دوم ، از یک‌طرف قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این‌رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق‌العنان تبدیل نگردند و از طرفی، منیت قضایی و استقلال قاضی ایجاب می‌کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت‌هایی داشته باشد. و لذا در تمامی نظامهای حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The procedure for prosecuting a judge and its procedures in Islamic, Roman-German and Common Law countries

نویسنده [English]

  • mohammad salehimazandarani
Member of the Department of Private Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

Courts may face two types of lawsuits against judicial decision makers: 1. Lawsuit for compensation due to wrong decision 2. Criminal and disciplinary action resulting from a harmful Adverse judicial decision. Now, in this article, we are trying to answer this question: when a lawsuit is filed in the courts against a harmful decision, is there a special procedure for dealing with such a lawsuit, or should the courts follow the procedure General rules for dealing with claims? In the current study, which was compiled in a descriptive-analytical manner with a comparative approach in the laws of Islamic countries, Roman Germanic and Common Law, we will say: if the lawsuit is of the first type, the procedures for dealing with this type of lawsuit are the same as other civil liability lawsuits and are subject to the procedure General rules, but in the case of the second part, on the one hand, the judges of the courts each have a lot of authority and authority in their field of work; Therefore, it is necessary for them to be responsible in front of all these legal powers so that they do not become absolute rulers. And on the other hand, the judicial ego and independence of the judge require that filing a lawsuit against him has differences with the general rules of responsibility and prosecution. And therefore, in all legal systems, a special procedure has been provided to deal with these claims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judge, judicial decision, judge'
  • s responsibility, judge'
  • s disciplinary responsibility, judge'
  • s civil responsibility
CAPTCHA Image