مطالعه تطبیقی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلیس در پرتو نظریه جریان‌های چندگانه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

3 دانشیار حقوق جزا دانشگاه قم

10.22091/csiw.2023.8790.2354

چکیده

پایه‌گذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و به‌روز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظام‌های دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالش‌های بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتاً موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار می‌رود. این مقاله به شیوه‌ای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریان‌های چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکل‌گیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب ، به مثابه یک «مسأله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متأثر از ارزش‌هایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مسأله، راه‌حل‌های متعددی مطرح می‌شود؛ اما فقط راه‌حلی که از معیارهایی مانند امکان‌پذیری ، عملی‌بودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مسأله باقی می‌ماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیأت منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامن‌لا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مسأله‌نبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزش‌های عمومی جامعه و ارزش‌های نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضی‌محور، جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the jury in Iranian and British law in the light of the theory of multiple streams

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Asadi 1
  • Mohammad khalili Salehi 2
  • Mohammad Ali Haji Deh Abadi 3
1 Faculty of Law, University of Qom
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
3 Associate Professor of Criminal Law, University of Qom
چکیده [English]

The founders of the modern criminal justice system in Iran, in order to create an efficient and up-to-date justice system, started the transition from the traditional justice system to the modern justice system by modeling the criminal justice systems of the leading countries. But this process has always faced many challenges and in some cases this modeling has been relatively successful and in some cases unsuccessful. Imitating the institution of the jury in English law is one of these unsuccessful experiences. This article aims to answer the cause of this failure in a scientific and methodical way based on the theory of multiple streams. This theory aims to identify the influencing variables in this field, In order to form a new policy, in the first stage, an unfavorable situation must be identified as a "problem", which is strongly influenced by the values that dominate a society. After identifying a problem, several solutions are proposed; But only a solution that has criteria such as feasibility, practicality and acceptable value remains as the answer to the problem. In this article, using the mentioned theory, it has been proved that although the jury is an acceptable and efficient institution in the origin of common law, but this institution was not favored in Iran. The reason for this failure should be sought in the non-issue of the jury issue in Iran and its conflict with the general values of the society and the values of the Islamic judicial system as a judge-oriented system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jury
  • English law
  • Iranian law
  • transfer of social institution
  • multiple streams
CAPTCHA Image