ماهیّت حقوقی «خسارت مشترک دریایی» در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22091/csiw.2024.9657.2437

چکیده

خسارت مشترک به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق دریایی در تجارت بین الملل اهمیتی غیر قابل انکار دارد. در کشور ما، عمده واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شود و لا جرم در زمان ورود خسارت در شرایط خاص با مفهوم خسارت مشترک مواجه می شویم.بنابراین برای بررسی ماهیت حقوقی خسارت مشترک در نظام حقوقی و مآلاً مقایسه آن با مفاهیم مشابه، تحلیل آن ضروری می باشد. همچنین نظر به این که مبنای بسیاری از احکام حقوق مدنی و تجارت در فقه قابل بررسی است، این موضوع در فقه نیز مورد مداقه قرار گرفته است. هرچند که خسارت مشترک با مفاهیم دیگر و حقوق مدنی شباهت‌های فراوانی دارد مع الوصف نظر به عمدی بودن ورود خسارت در راستای حفظ کشتی و بار با لحاظ شرایط ضروری آن، با هیچ یک از مفاهیم مشابه انطباق ندارد و همین امر اهمیت بررسی این مفهوم جدید در نظام حقوقی ما را دوچندان می‌نماید. لازم به ذکر است که مفهوم خسارت مشترک در کشورهایی که نظام حقوقی دریایی دارند مورد مداقه و مناقشه قرار گرفته است که درخور بحث به آن می پردازیم .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE LEGAL NATURE OF GENERAL AVERAGE in Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Ghasem Shafiei Ala,vijeh
Assistant Professor, Department of Law, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

General average is one of the most important issue that have an undeniable role in maritime law. Since in Iran most of the goods import and export has carried by sea, therefore we have faced with the concept of general average at the time of entry of damages under certain circumstances. Accordingly, investigation the legal nature of general average and comparison with similar concepts and analysis it is necessary. Moreover, since many of provisions of civil rights has also investigated by the jurisprudence, this issue has disputed in jurisprudence. Although, general average is similar with other concepts in maritime law. That this concept matched with the intentional damage to keep the ship and cargo accompanied by maintaining its necessary conditions and the same things duplicating the importance of new concept investigation. it should be noted that the concept of general average has been disputed scrutiny and discussed in countries where have maritime law system that we will argue for discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maritime law
  • General average
  • remedy damage
  • master of vessel
  • Joint marine damage
CAPTCHA Image