حق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حق محوری حقوق بشر جهانی معاصر

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا س

10.22091/csiw.2024.10362.2499

چکیده

پوشش اسلامی از جمله حق‌های بشری است که هر مسلمانی باید در هر جای دنیا از آن برخوردار باشد. حق و تعهد دو روی یک سکه می‎باشند به این معنی که در برابر هر حقی یک متعهدی نیز باید باشد که اجرا و رعایت حق موجود را تضمین کند. ادبیات حقوق بشر نسبت به افراد ادبیات حق‌محور و نسبت به دولت‌ها ادبیات تعهد محور است. حق‌های بشری با توجه به محتوای خود شامل تعهد مثبت و منفی و تعهد به وسیله و نتیجه می-باشند. حق بر پوشش اسلامی مسلمانان، حقی مسلم برای افراد از نوع حق‌های مدنی و سیاسی و دربردارنده دو نوع تعهد منفی و تعهد به نتیجه برای دولت‌ها است با این توضیح که تعهد به نتیجه مستلزم اقدام فوری است و چنین تعهدی مقید به وسیله یا امکانات خاصی نشده است. به تعبیر دیگر در تحقق حق پوشش اسلامی دولت باید با عدم مداخله سعی در تأمین حقوق ذی‎حق نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق آزادی مذهب، در چارچوب حقوق بشر معاصر، حق بشری تلقی می-شود که دولت‌ها در تامین این حق، تعهد به نتیجه و از نوع تعهد منفی دارند تا در نهایت مشخص شود که اگرچه حقوق بشر معاصر دربردارنده مقرره‎ای راجع‎به حق آزادی مذهب و ابراز آن از طریق پوشش مذهبی می-باشد اما امروزه در کشورهای اروپایی گروه‌های مذهبی وجود دارند که متاسفانه از حق برخورداری از پوشش اسلامی خود صرفا به این خاطر که جزء اقلیت می‌باشند، محروم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right to Islamic clothing in the light of contemporary global human rights-oriented literature

چکیده [English]

As one of the examples of the right to express religion, Islamic clothing is one of the human rights that every Muslim should enjoy anywhere in the world. Right and obligation are two sides of the same coin, which means that for every right, there must be an oblige who guarantees the implementation and compliance of the existing right. Human rights literature is rights-oriented literature for individuals and commitment-oriented literature for governments. According to their content, human rights include positive and negative obligations and obligations by means and results. The right to the Islamic clothing of Muslims is an indisputable right for individuals of the type of civil and political rights and includes two types of negative obligation and obligation to the result for governments, with the explanation that the obligation to the result requires immediate action and such an obligation is bound by or there are no special facilities. In this article, with a descriptive and analytical method, the Islamic veil is considered as one of the examples of freedom of religion, in the context of contemporary human rights, it is a human right that the governments have a commitment to the result and a negative commitment in providing this right. In order to finally clarify that although contemporary human rights include provisions regarding the right to freedom of religion and its expression through religious clothing, today there are religious groups in European countries that unfortunately do not have the right to enjoy their Islamic clothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic covering
  • rights
  • obligations
  • contemporary human rights
  • freedom of religion
CAPTCHA Image