انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

  موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با این انتقال، هزینه‌های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می‌‌شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامه‌‌ها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامه‌‌ها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامه‌‌ها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آن‌ها و موازین شرعی وجود ندارد.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transmission of Sentenced Persons in International Conventions, with a Glance at Islamic Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • hassan Porbafrani 1
  • Ahsan aknarifard 2
  • Hassan Badri 3
چکیده [English]

The protocol of transmission of sentenced persons is one new concept in the field of International Criminal Law. Under some conditions, sentenced person with an irrevocable judgment in a foreign country may be delivered to his or her country. In this case, having recognized its validity and consequences, the national government implements that judgment. By transition of this prisoner to his or her country, the rehabilitative costs will reduce and the effects are performed better, while at the same time human rights is also being observed. Notwithstanding these advantages and disadvantages, Iran has signed this transmission protocol with only ten countries. International Treaties on the transmission of sentenced persons is not against the Islamic jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protocol
  • transmission of sentenced persons
  • Imprisonment
  • International Criminal Law
  • Islamic Law

 

1- آخوندی، محمود،1372ش، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ5، ج2.
2- ابراهیمی، محمد و حسینی، علیرضا،1372ش، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، سمت.
3- اردبیلی، محمد علی،1383ش، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ7، ج 2.
4- پرادل، ژان و کورستنز، گرت،1386ش، حقوق کیفری اروپایی، ترجمه محمد آشوری، تهران، سمت، ج1.
5- پوربافرانی، حسن،1393ش، حقوق جزای بین‌الملل ، تهران، جنگل، چ7.
6- ـــــــــــــ و بیگی حسن،فاطمه،1392ش، اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرائم مستوجب مجازات‌های شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، ش 7.
7- حسینی نژاد، حسینقلی،1373ش، حقوق کیفری بین‌الملل، تهران، میزان.
8- حمیدالله، محمد،1373ش، حقوق روابط بین‌الملل در اسلام (آیین جهانداری اسلامی)، ترجمه و تحقیق سید مصطفی محقق داماد ، مرکز نشر اسلامی، ج1.
9- خالقی، علی،1383ش، انتقال محکومان تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 64.
10- خوانساری، سیداحمد،1364ش، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ2، ج 5.
11- رسولی محلاتی، سیدهاشم،1372ش، تاریخ اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ2، ج1.
12- شریعت باقری، محمدجواد،1384ش، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران، جنگل.
13- صافی گلپایگانی، لطف‌الله،1404ق، التعزیر، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
14- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،1375ش، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چ4.
15- ـــــــــــــــــ ،1373ش حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چ8.
16- علی آبادی، عبدالحسین،1373ش، حقوق جنایی، تهران، فردوسی، چ3، ج 3.
17- عوده، عبدالقادر،1409ق، التشریع الجنائی السلامی مقارناً بالقانون الوضعی، مؤسسه الرساله، چ10، ج1.
18- کریر، رابرت و دیگران،1393ش، مقدمه‌ای بر حقوق و رویه کیفری بین‌المللی، ترجمه ارمغان عبیری و زهرا عامری، تهران، خرسندی.
19- گارو، رنه، بی‌تا، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیدضیاءالدین نقابت، تهران،  ابن سینا.
20- ماوردی، ابوالحسن،1406ق، احکام السلطانیه، انتشارات اعلام اسلامی.
21- محقق داماد، سیدمصطفی،1379ش، قواعد فقه (بخش جزایی)، مرکز نشر علوم اسلامی.
22- مرکز تحقیقات شورای نگهبان،1380ش، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم، س1.
23- مصدق، محمد،1393ش، شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات)، تهران، جنگل، چ5.
24- معرفت، محمدهادی،1368ش، بحثی در تعزیرات، مجله کانون وکلا، ش 147-146.
25- معین، محمد،1371ش، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چ8، ج 1 و 3.
26- منتظری، حسینعلی،1370ش، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمد صلواتی، قم، نشر تفکر، ج3.
27- میرزای قمی، ابوالقاسم،1396ق، جامع الشتات، تهران،‌منشورات شرکت رضوان، ج 2.
28- میرمحمد صادقی، حسین،1377ش، حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)، تهران، میزان.
29- نوبهار، رحیم،1389ش، اهداف مجازات‌ها در جرائم جنسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
30- نوربها، رضا،1387ش، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چ22.
31- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،1381ش، سخنرانی افتتاحیه اولین همایش بررسی راه‌‌های جایگزین مجازات حبس، مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها.
32- Akehurst, Michael (1972), Jurisdiction in International Law, The British yearbook of international law.
33- Cameron, Ian (1994), The Protective Principle of International Criminal Jurisdiction, Dartmouth publishing company.
34- Cryer. Robert, Friman, Hakan, Robinson, Darryl, Wilmshurst, Elizabeth (2007), An Introduction to International Criminal Law and Procedure, New York: CambridgeUniversity Press.
35- Evans, Malcom, D. (1998), Preventing Torture, New York, OxfordUniversity Press,.
36- Padfield, Nicola (2013), Van Zyl Smith, drik & Dunkel, Frieder, Release from Prison, European Policy and Practice, Routledge.
37- Plachta, Michael (1993), Transfer of Prisoners under Instruments and Domestic Legislation, Freiburg.
38- Ruthven, Malis (1978), Torture: The Grand Conspiracy, London, Weidenfeld and Nicolson.
39- Additional Protocol on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 18 December 1997.
40- Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 21.111.1983, Council of Europe.
41- Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendation on the Treatment of Foreign Prisoners (Adopted by the Seventh Crime Congress, Milan, 26 Agust-6 September 1985, and Endorsed by General Assembly in Resolution 40/32).
CAPTCHA Image