شرایط تحقق اکراه در قراردادها در حقوق ایران، فرانسه و مصر

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب‌نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله‌ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در ارتباط با شرایط تأثیر اکراه در حقوق ایران، فرانسه و کشورهای عربی موارد یکسانی ارائه شده است. قانون مدنی ایران دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده است. سبک نگارش ماده (202) قانون مدنی ایران هماهنگ با ماده (1112) قانون مدنی فرانسه است. رویه قضایی فرانسه تمایل به نظر شخصی دارد. قانون جدید مصر شکل بهتری دارد چون تعارض ندارد و تنها یک معیار (شخصی) در آن مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditions of Implementation of Duress in the Civil Law Contracts of Iran, France, and Egypt

نویسنده [English]

 • Mahbubeh Mina
چکیده [English]

Everybody, in his daily life, can make unwillingly contracts. If there is any duress in contract could we say that it is effective in positive law? It is a very jangle raising the question in this matter, whether the evaluation of fear is subjective, objective or both of them, subjective and objective. Every of these three views has its advocators. In relation to the conditions of realization of duress there are similar view points in law of Iran, France, and Egypt,. In Iranian civil law, the subjective and the objective view are compounded. The form of the article 202 of Iranian civil law resembles the article 1112 of French civil law. The sentences of French courts follow subjective methods. Egyptian civil law is better, as it accepted only one method (the subjective one).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • duress
 • consent
 • intention
 • threat
 • will fault
 1.  انصاری، شیخ مرتضی، 1418ق، مکاسب، بی‌جا، ، مؤسسه الهادی، ج3.

  1. بحرانی، یوسف، 1405ق، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، جامعه المدرسین، ج18.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، بی‌تا، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران، مشعل آزادی، ج 1.
  3. حجازی، عبدالحی، 1954م، النظریه العام و الالتزام: مصادر الالتزام، مصر، مطبعه نهضه، ج2.
  4. حشمت ابو ستیت، احمد، بی‌تا، نظریه الالتزام فی القانون المدنی الجدید، مصر، عبد و هبه ، بی‌چا.
  5. حلبی، حمزه بن علی بن زهره، 1417ق ، غنیه النزوع الی علمی‌الاصول و الفروع، قم، مطبعه الاعتماد، چ1.
  6. ذهنی بک، عبدالسلام، بی‌تا، النظریه العامه للالتزام، مصر، مکتبه العرب، ج2.
  7. رئوف، حسین، 1975م، مصادر الالتزام، بغداد، مطبعه العانی، بی‌چا.
  8. سبزواری [محقق]، محمدباقر،بی‌تا، کفایه الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر رضویه، بی‌چا.
  9. سلطان، انور، 1958م، النظریه العام للالتزام: مصادر الالتزام، مصر، دارالمعارف، چ2، ج1.
  10. سنهوری، احمد عبدالرزاق،1934م، نظریه العقد، مصر، دار الکتب، بی‌چا.
  11. ـــــــــــــــ ، 1952م، الوسیط فی شرح القانون المدنی: نظریه الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، بیروت، احیاء التراث العربی، ج1.
  12. شهیدی، سید مهدی، 1377ش، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، بی‌چا.
  13. صفایی، سیدحسین،1382ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، میزان، چ2، ج2.
  14. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، 1410ق، حاشیه کتاب المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ4، ج1.
  15. طوسی [شیخ‌الطائفه]، محمدبن حسن،1387ق، المبسوط،بی‌جا، المکتبه الرضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ج5.
  16. فتیان، فرید، 1975م، مصادر الالتزام، بغداد، مطبعه العانی، بی‌چا.
  17. کاتوزیان، ناصر، 1364ش، قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات بهنشر، ج1.
  18. مرسی بک، محمد کامل، 1954م، الالتزامات، بی‌جا، المطبعه العالمیه، ج1.
  19. مرقس، سلیمان، 1955م، عقد البیع فی التقنین المدنی الجدید، مصر، مطبعه نهضه، بی‌چا.
  20. موسوی‌خویی، سید ابوالقاسم، 1412ق، مصباح الفقاهه فی المعاملات، بیروت، بی‌نا، ج 3.
  21. مینا، محبوبه، 1392 ش، مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ش9.
  22. نائینی، محمد حسین، بی‌تا، منیه الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ1، ج1.
  23. نجفی، محمد حسن، 1367ش، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ9، ج22.
   1. Carbonnier, Jean, (1988), Droit Civil, les Obligations, France, Press Universitaires De France.
   2. Charls, Aubry & Rau, Charls (1942), Droit Civil Français, Paris, par Bartin.
   3. Ghestin, Jacques, (1993), Traité de Droit Civil: La Formation di contrat, Paris, Librairie General de Droit et de Jurisprudence, 3rd Ed.
   4. Larroumet, Christian, (1990), Droit Civil Les Obligation: Le Contrat, Paris, Economica, 2nd Ed.
   5. Mazeaud, Jean & Henri, Léon, (1998), Leçons De Droit Civil Obligations, Théorie Générale, Montchrestien, Par François Chabas, Tome II, 9th Ed.
   6. Terré, François & Lequette, Yves & Simler, Philippe, (1999), Droit Civil, Oxford, Dalloz, 7th Ed..
   7. Weill, Alex & Terré, François, (1974), Droit Civil: les Obligations, Paris, Dalloz, 2nd Ed.

   

   

CAPTCHA Image