کلیدواژه‌ها = صلاحیت قضایی بین‌المللی
مطالعه تطبیقی جایگاه توافق انتخاب دادگاه در اسناد سازمان‌های منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22091/csiw.2022.7158.2128

فرهاد ایرانپور؛ سیدحسین اسعدی