نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

10.22091/csiw.2022.6274.1958

چکیده

اصطلاح قرارداد یک‌جانبه در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه و انگلستان خود حاوی یک تعارض صریح است. زیرا عقود و قراردادها، حداقل دو طرف داشته و دوجانبه‌اند. اعمال حقوقی یک‌جانبه از دایره عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند و بنابرین توصیف قرارداد یک طرفه به عقد دارای نوعی ابهام و تعارض است.اما در واقع اصطلاح قرارداد یک‌جانبه در حقوق فرانسه به عقود یک تعهدی اطلاق شده و در حقوق انگلیس به عقودی اطلاق می‌شود که قبولی ایجاب در آن از طریق انجام یک فعل معینی صورت می‌گیرد. قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد می‌شود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجاب‌کننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست می‌دهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. قرارداد یک‌جانبه با حفظ ماهیت حقوقی قراردادی، صرفا برای ایجاب کننده، ایجاد تعهد می‌کند و از این حیث با عقد یک تعهدی در حقوق ایران و فرانسه مشابهت فراوان دارد که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The comparative Study of concept of unilateral contracts at law of England, France and Iran

نویسنده [English]

  • ALIREZA YAZDANIAN

چکیده [English]

Unilateral contract has in its title on express paradox. Because all of contracts and transactions at least have two sides and have considered bilateral. A unilateral legal activity is excluding from contract limit and in independent legal activities. Indeed, expression of unilateral contract which derived from English law has been referred to contracts acceptance of an offer has been made by certain act. Contract was concluded from beginning of that act and because of reliance of addressed party to offer contents, offerer loss chance for revocation. In Iranian law one promise contract can be considered a similar example for unilateral contract in English law. Unilateral contract merely cause obligation for offeror whit preserve of its mutual nature and it this regard has many similarities whit one promise contract in law of Iran and France. This research shows that reliance to apparent has been made many revolutions in different aspect of contract law, relationship between offer and acceptance and ambit of afferor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • promise
  • acceptance
  • contracts
  • act
  • unilateral
CAPTCHA Image