مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکده شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22091/csiw.2024.10220.2483

چکیده

حمایت از ابعاد عملکردی و فنی محصولات تنها از طریق نظام حق اختراع میسر است. به همین جهت سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری-حقوق علائم تجاری، حقوق طرحهای صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)- تنها ویژگیهای غیرعملکردی کالاها را پوشش می دهند. این ویژگی تحت عنوان "شرط غیرعملکردی" توصیف می گردد. به نظر می رسد این خصیصه با هدف تفکیک دامنه حمایتی نظام حق اختراع از سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری و ترویج رقابت کارآمد در بازار پیش بینی شده است. علیرغم اشتراک ظاهری هر سه نظام حمایتی در خصیصه غیرعملکردی، پرسش مهم این است که آیا مفهوم و معیار احراز شرط مزبور در هر سه نظام حمایتی یکسان است؟ و آیا اساسا امکان ارائه معیار واحد برای احراز این شرط در هر سه نظام حمایتی وجود دارد؟ این مقاله، ضمن بررسی شرط غیرعملکردی در هر سه نظام مزبور، سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای متعدد نتیجه می گیرد که باتوجه به مبنای نظری این شرط در هر سه نظام حمایتی و باعنایت به ماهیت هریک از نظامهای مورد اشاره، شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری از دامنه گسترده تری برخوردار بوده و به همین دلیل ارائه معیاری واحد برای احراز آن در هر سه نظام حمایتی امکانپذیر نمی باشد. در انتها، با استناد به نتایج حاصل از بررسی موضوع در حقوق کشورهای مختلف، راهکارهای حقوقی متناسب با هر سه نظام حمایتی، حسب مورد وضع مقرره قانونی یا اعمال معیار مناسب جهت احراز شرط، در ایران ارائه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Non-functionality Requirement in Intellectual Property Law: Feasibility of Providing a Uniform Test

نویسندگان [English]

  • Soheila Nourali 1
  • Mirghasem Jafarzadeh 2
1 Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Functional dimensions and technical aspects of products are only protectable through the patent system. Therefore other branches of intellectual property law -trademark law, industrial design law and literary and artistic property law (copyright)- cover only the non-functional features of products. This distinguishing feature is described as "Non-functional requirement". It seems that this requirement is intended to separate the scope of patent system from other branches of intellectual property law and promote efficient competition in the market. Despite the apparent similarity of all three systemes concerning the non-functional requirement, the important question is whether the concept and test of the requirement are the same in all three systemes, namely trademark, industrial design and copyright? This article, while examining the non-functional requirement in all three systemes, finally with a comparative study of the issue in several countries concludes that according to the theoretical basis of this requirement in all three systemes and their nature, the non-functional requirement has a wider scope in trademark law, and for this reason, it is not possible to provide a uniform test for its determination in all three systemes. At the end, based on the results of examining the issue in different countries, suitable legal solutions for all three systemes, legislating or applying appropriate criteria to determine the requirement, is presented in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Functional design"
  • Non-functional design"
  • Patent"
  • Trademark"
  • Industrial designs"
  • , "
  • Copyright"
CAPTCHA Image