کلیدواژه‌ها = &quot
مسئولیت مدنی تطبقی سرپرست و متبوع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، مصر و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8691.2340

عزیزاله فهیمی


انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22091/csiw.2023.9413.2422

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


قتل‌های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8551.2321

محمدباقر مقدسی؛ مهرانگیز روستائی


بررسی تطبیقی نظریه خود حمایتی در تعهدات متقابل در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22091/csiw.2024.8107.2281

پریسا کاکاوند؛ سیدالهام الدین شریفی؛ مهرزاد ابدالی


تحلیل حقوقی ماهیت موافقت‌نامه برجام با نگاهی به تجربه مشابه کره‌شمالی و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22091/csiw.2024.9883.2457

عبدالله عابدینی


حقوق مالکیت معنوی و ساحت شناسی حجاب با رویکردی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403

10.22091/csiw.2024.10682.2538

پرویز باقری


بررسی تطبیقی نهاد حکم حکومتی و عرف اساسی در صلاحیت-های مقام رهبری در حقوق اسلامی و غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403

10.22091/csiw.2024.10457.2510

سید محمد هاشمی؛ قدرت الله رحمانی


مطالعه تطبیقی ضرورت تقنین در فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403

10.22091/csiw.2024.9838.2451

زهرا رئوفی فرد؛ فیروز اصلانی