نویسنده = اعظم طالب
حق نمایندگی زنان در مجالس قانون‌گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف ؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7461.2164

داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی


درآمدی بر نسبت میان نظریه اخلاقی امر الهی و حقوق بشر

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 25-42

10.22091/csiw.2023.8774.2349

علیرضا دبیرنیا؛ احسان موحدی پور؛ اعظم طالب نجف آبادی