کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل
بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 119-148

10.22091/csiw.2019.2673.1291

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی


حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-90

10.22091/csiw.2017.1151.1072

منوچهر توسلی نائینی؛ فرناز شیرانی