نویسنده = ابراهیم عبدی پور فرد
ملکیت چون روش؛ تحلیلی بر مالکیت اموال غیرمادی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 179-212

10.22091/csiw.2022.7770.2219

ابراهیم عبدی پور فرد؛ علی ثقفی؛ مجید رضایی


هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارگردگرا

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-70

10.22091/csiw.2017.2176.1220

حسین سیمایی صراف؛ ابراهیم عبدی پور؛ جواد معتمدی


بررسی تطبیقی مبانی التزام به عقد با تأکید بر نظریه اعتماد

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 67-92

10.22091/csiw.2016.724

ابراهیم عبدی پور فرد؛ عبدالرضا پرهیزگار