کلیدواژه‌ها = فقه
هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارگردگرا

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-70

10.22091/csiw.2017.2176.1220

حسین سیمایی صراف؛ ابراهیم عبدی پور؛ جواد معتمدی


قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 1-28

10.22091/csiw.2015.562

حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی